Bài tập 10 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho ba đường thẳng phân biệt xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại O. Hình tạo thành có:

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba đường thẳng phân biệt xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại O. Hình tạo thành có:

a) Bao nhiêu tia chung gốc ?

b) Bao nhiêu góc tạo bởi hai tia chung gốc ?

c) Bao nhiêu góc bẹt ?

d) Bao nhiêu cặp góc đối đỉnh ?

Lời giải chi tiết

 

a)Hình vẽ có: 6 tia chung gốc: Oz, Oz’, Oy, Oy’, Ox, Ox’

b) Hình vẽ có 15 góc tạo bởi hai tia chung gốc: xOy, yOz’, z’Ox’,x’Oy’, y’Oz, zOx, xOz’, yOx’, z’Oy’, x’Oz, y’Ox, zOy, xOx’, yOy’, z’Oz

c) Hình vẽ có 3 góc bẹt, đó là: xOx’, yOy’ và z’Oz.

d) Hình vẽ có 6 cặp góc đối đỉnh đó là:

xOy và x’Oy’; xOz và x’Oz’; xOy’ và x’Oy; zOy’ và zÕ’; zOx’ và z’Ox, yOz và y’Oz’.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close