Bài 74 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

Vĩ độ của Hà Nội là

Quảng cáo

Đề bài

Vĩ độ của Hà Nội là \(20^001’\). Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng \(40 000 km\). Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+)  Sử dụng công thức tính  chu vi đường tròn có bán kính \(R\) là \(C = 2\pi R \Rightarrow R = \dfrac{C}{{2\pi }}\)

 +) Sử dụng công thức tính độ dài cung \(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}}\)  với \(n^\circ \) là số đo cung và \(R\) là bán kính đường tròn. 

Lời giải chi tiết

Đổi \(20^\circ 01' = 20 + \dfrac{1}{{60}} = {\left( {\dfrac{{1201}}{{60}}} \right)^o}\)

Cách 1:

Vĩ độ của Hà Nội là \(20^001’\) có nghĩa là cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo có số đo là   \({\left( {\dfrac{{1201}}{{60}}} \right)^o}\).

Vậy độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo là:

\(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}} = \dfrac{C}{360} = \dfrac{{20000.\dfrac{{1201}}{{60}}}}{{180}} \approx 2224,07km\) 

Cách 2: 

Vì độ dài cung và số đo cung là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên \(\dfrac{l}{C}=\dfrac{\frac{1201}{60}}{360}\).

Do đó, \(\dfrac{l}{40000}=\dfrac{\frac{1201}{60}}{360}\) nên \(l=\)\(\dfrac{\frac{1201}{60}}{{360}}. 40000\) \(\approx 2224,07\) (km)

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close