Bài 5 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:

Quảng cáo

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:

\(C{O_2},{H_2}O,S{O_3},N{H_3},N{O_2},N{a^ + },C{u^{2 + }},F{e^{2 + }},\)

\(F{e^{3 + }},A{l^{3 + }}.\)

Giải

Số oxi hóa của các nguyên tố là:

CO2: C có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là – 2.

H2O: H có số oxi hóa là +1 và O có số oxi hóa là – 2.

SO3: S có số oxi hóa là +6 và O có số oxi hóa là – 2.

NH3: N có số oxi hóa là – 3 và H có số oxi hóa là +1.

NO2: N có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là – 2.

Na+: Na+ có số oxi hóa là +1.

Cu2+: Cu2+ có số oxi hóa là +2.

Fe2+: Fe2+ có số oxi hóa là +2.

Fe3+: Fe3+ có số oxi hóa là +3.

Al3+: Al3+ có số oxi hóa là +3.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa
Gửi bài tập - Có ngay lời giải