Bài 5 trang 86 SGK Hóa học 11

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp

Quảng cáo

Đề bài

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi x và y lần lượt là số mol của CO và 

Viết PTHH: 

2CO         +     O2       \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)          2CO2           (1)

          x mol               \(\frac{x}{2}\) mol                 x mol

2H2       +       O2          \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)        2H2O                      (2)

y mol             \(\frac{y}{2}\) mol                  y mol

Số mol oxi: \(\frac{8,96}{22,4}\) = 0,400 (mol)

Theo đầu bài ta có: \(\left\{\begin{matrix} x + y=0,800\\28,0 x+2,0 y=6,80 \end{matrix}\right.\)

Tính ra: x = ?; y= ?

Từ đó tính được thành phần phần trăm theo thể tích và theo số mol

Lời giải chi tiết

PTHH : 2CO         +     O2       \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)          2CO2           (1)

          x mol               \(\frac{x}{2}\) mol                 x mol

2H2       +       O2          \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)        2H2O                      (2)

y mol             \(\frac{y}{2}\) mol                  y mol

Số mol oxi: \(\frac{8,96}{22,4}\) = 0,400 (mol)

Theo đầu bài ta có: \(\left\{\begin{matrix} x + y=0,800\\28,0 x+2,0 y=6,80 \end{matrix}\right.\)

Tính ra: x = 0,200; y= 0,600

Phần trăm thể tích bằng phần trăm số mol: 75,0% Hvà 25,0%CO

Phần trăm khối lượng khí hidro: \(\frac{0,600.2,0}{6.80}\) x 100% = 17,6%

Phần trăm khối lượng khí CO là 82,4%

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close