Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết về ankin

  Ankin có CTPT chung là CnH2n-2 ...

 • pic

  Bài 1 trang 145 sgk hóa học 11

  Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 11. a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8. b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau:...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 145 sgk hóa học 11

  Giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

 • pic

  Bài 3 trang 145 sgk hóa học 11

  Giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học:

 • pic

  Bài 4 trang 145 sgk hóa học 11

  Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 11. Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

 • pic

  Bài 5 trang 145 sgk hóa học 11

  Giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11. Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa...

 • pic

  Bài 6 trang 145 sgk hóa học 11

  Giải bài 6 trang 145 SGK Hóa học 11. Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

Gửi bài Gửi bài