Quảng cáo
 • Lý thuyết Bất phương trình bậc hai một ẩn

  I. Bất phương trình bậc hai một ẩn II. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi khởi động trang 49

  Bác Dũng muốn uốn tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang 32 cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông (Hình 25).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục I trang 49

  Quan sát và nêu đặc điểm của biểu thức ở vế trái của bất phương trình 3x^2 - 4x - 8 < 0 a) Cho hai ví dụ về bất phương trình bậc hai một ẩn. b) Cho hai ví dụ về bất phương trình mà không phải là bất phương trình bậc hai một ẩn.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục II trang 50, 51

  a) Lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai Giải các bất phương trình bậc hai sau: Giải mỗi bất phương trình bậc hai sau bằng cách sử dụng đồ thị:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục III trang 52, 53

  Tổng chi phí T (đơn vị tính: nghìn đồng) để sản xuất Q sản phẩm được cho bởi biểu thức T=Q^2+30Q + 3300; giá bán của 1 sản phẩm là 170 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo không bị lỗ (giả thiết các sản phẩm được bán hết)?

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 54

  Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc hai một ẩn? Vì sao?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 54

  Dựa vào đồ thị hàm số bậc hai f(x) trong mỗi Hình 30a, 30b, 30c, hãy viết tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 54

  Giải các bất phương trình bậc hai sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 54

  Tìm m để phương trình có nghiệm.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 54

  Xét hệ toạ độ Oth trên mặt phẳng, trong đó trục Ot biểu thị thời gian t (tính bằng giây) và trục Oh biểu thị độ cao h (tính bằng mét). Một quả bóng được đá lên từ điểm A(0; 0,2) và chuyển động theo quỹ đạo là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao 8,5 m sau 1 giây và đạt độ cao 6 m sau 2 giây.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo