Bài 3 trang 87 SGK Hóa học 8

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn...

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đổi 1  (m3) = 1000 (dm3 ) = 1000 (lít)

Bước 2: Tính phần trăm khí CH4 có trong 1m3 khí: % CH4 = 100% - % tạp chất không cháy

Tính thể tích khí CH4 và số mol của CH4

\({V_{C{H_4}}} = \dfrac{{1000.\% C{H_4}}}{{100\% }} = ?\)\( =  > {n_{C{H_4}}}(đktc) = \dfrac{{{V_{C{H_4}}}}}{{22,4}} = ?\,(mol)\) 

Bước 3: Viết phương trình hóa học xảy ra

CH4 + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CO2 + 2H2O

Theo PTHH: \({n_{{O_2}}} = 2{n_{C{H_4}}} = ?\,(mol) \)\(=  > {V_{{O_2}}}(đktc) = {n_{{O_2}}}.22,4 = ?\,\,(lít)\)

Lời giải chi tiết

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít.

Phần trăm của metan là: % CH4 = 100% - 2% = 98%

Coi 1000 lít ứng với 100%

Vì CH4 chiếm 98% về thể tích

Vậy 98% về thể tích sẽ ứng với

\(\begin{gathered}
{V_{C{H_4}}} = \dfrac{{1000.\% C{H_4}}}{{100\% }} = \dfrac{{1000.98\% }}{{100\% }} = 980\,\,\,(lit) \hfill \\
= > {n_{C{H_4}}}(đktc) = \dfrac{{980}}{{22,4}} = 43,75\,(mol) \hfill \\
\end{gathered} \)

Phương trình phản ứng hóa học :

\(\eqalign{
& C{H_4}\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{O_2}\,\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
PT: & \,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr
ĐB: & \,43,75\,\, \to \,\,\,\,\,2.43,75\, = 87,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

\( {V_{{O_2}}}(đktc) = 87,5.22,4 = 1960\) (lít).

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close