Bài 2 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất:

Quảng cáo

Đề bài

Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất: Cl2O, KClO3, HClO, Cl2O3, CaCl2, HClO2, Cl27, Ca(ClO)2, HClO3, CaOCl2, Ca(ClO3)2.

Lời giải chi tiết

\(\mathop {C{l_2}}\limits^{ + 1} O:\) điclo oxit                                

\(H\mathop {Cl}\limits^{ - 1} O:\) axit hipoclorơ

\(K\mathop {Cl}\limits^{ +5} {O_3}:\) kali clorat                            

\(\mathop {C{l_2}}\limits^{ + 3} {O_3}:\) điclo trioxit

\(Ca\mathop {C{l_2}}\limits^{ - 1} :\) canxi clorua                          

\(H\mathop {Cl}\limits^{ + 3} {O_2}:\) axit clorơ

\(\mathop {C{l_2}}\limits^{ + 7} {O_7}:\) điclo heptaoxit               

\(Ca{(\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O)_2}:\) canxi hipoclorit

\(H\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3}:\) axit cloric                           

\(CaOC{l_2}:\;Ca\matrix{   /  \cr   \backslash   \cr } \matrix{   {O - \mathop {Cl}\limits^{ + 1} }  \cr   {}  \cr   {}  \cr   {\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \,\,\,\,}  \cr } \) : Canxi clorua hipoclorit (clorua vôi)

\(Ca{(\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3})_2}:\) canxi clorat

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài