Việt Nam trong quá trình hội Nhập ASEAN

Gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, từ hợp tác về kinh tế tới hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, trật tự - an toàn xã hội...

Quảng cáo

IV. Việt Nam trong quá trình hội Nhập ASEAN

1. Sự hợp tác của Việt Nam với các nước

- Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995.

- Đa dạng, trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ, trật tự- an toàn xã hội... Năm 2005, buôn bán giữa Việt Nam với ASEAN chiếm tỉ lệ 30% giao dịch thương mại quốc tế của nước ta.

 - Đóng góp nhiều sáng kiến để củng cố nâng cao, vị thế của ASEAN trên trường quốc tế

2. Cơ hội và thách thức

- Cơ hội:

+  Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu

+ Giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật, chuyển giao công nghệ...

+ Tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hóa của khu vực ASEAN.

- Thách thức:

+ Chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, công nghệ, sự khác biệt thể chế chính trị.

+ Cạnh tranh lẫn nhau.

+ Vấn đề giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

- Giải pháp:

+ Đón đầu đầu tư.

+ Áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close