Thách thức đối với ASEAN

Trong khi GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2004 của Xin-ga-po rất cao (25 207 USD), thi ở nhiều nước chỉ số này lại rất thấp (Mi-an-ma 166 USD, Cam-pu-chia 358 USD, Lào 423 USD, Việt Nam 553 USD).

Quảng cáo

III. Thách thức đối với ASEAN

1.   Trình độ phát triển còn chênh lệch

-  GDP của một số nước cao: Xingapo

-  GDP của một số nước lại rất thấp: Mianma, Campuchia, Lào,…

2.   Vẫn còn tình trạng đói nghèo

- Là thực trạng của các quốc gia trong ASEAN.

- Mức độ đói nghèo ở mỗi quốc gia khác nhau.

3.   Các vẫn đề xã hội khác

-  Đô thị hóa diễn ra nhanh.

-  Các vấn đề tôn giáo, dân tộc trong mỗi quốc gia.

-  Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí.

-  Thất nghiệp.

- Chất lượng lao động còn thấp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close