Văn bản Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Quảng cáo

SÔNG NÚI NƯỚC NAM

Phiên âm:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch nghĩa:

Sông núi nước Nam, hoàng đế nước Nam ở,

Tại sách trời đã định phận rạch ròi.

Cớ sao lũ giặc ngạo ngược dám đến xâm phạm,

Chúng bay sẽ nhìn thấy việc chuốc lấy bại vong.

Dịch thơ:

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận tại sách trời

Cớ sao lũ giặc đến xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close