Trắc nghiệm Bài 60: Phân số Toán 4 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các cách viết phân số sau, cách viết nào sai?

A. \(\dfrac{3}{8}\)

B. \(\dfrac{{12}}{1}\)             

C. \(\dfrac{0}{{100}}\)          

D. \(\dfrac{{35}}{0}\)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phân số \(\dfrac{{18}}{{45}}\) được đọc là:

 

A. Mười tám phần bốn lăm    

B. Mười tám phần bốn mươi năm

C. Một tám phần bốn năm

D. Mười tám phần bốn mươi lăm

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống: 

Tử số của phân số \(\dfrac{{17}}{{35}}\) là 

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:  

Mẫu số của phân số \(\dfrac{{23}}{{50}}\) là 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phân số nào dưới đây có tử số là \(24\) và mẫu số là \(55\)?

A. \(\dfrac{{24}}{{55}}\)

B. \(\dfrac{{55}}{{24}}\)

C. \(\dfrac{{55}}{{42}}\)       

D. \(\dfrac{{42}}{{55}}\)

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phân số có tử số là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, mẫu số là số chẵn lớn nhất có hai chữ số được đọc là 

A. Mười một phần chín mươi chín

B. Hai mươi hai phần chín mươi tám

C. Mười một phần chín mươi tám

D. Hai mươi hai phần chín mươi chín.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Có thể viết được bao nhiêu phân số từ ba chữ  số \(2\,;\,\,4\,;\,\,7\), trong đó tử số và mẫu số là các số có một chữ số và tử số khác mẫu số?

A. \(6\) số

B. \(7\) số

C. \(8\) số       

D. \(9\) số

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mẹ mua về \(3\) chục quả trứng. Buổi sáng mẹ dùng \(\dfrac{1}{6}\) số trứng đó. Buổi trưa mẹ đã dùng \(8\) quả trứng . Vậy phân số chỉ số quả trứng còn lại là:

A. \(\dfrac{8}{{30}}\)

B. \(\dfrac{{13}}{{17}}\)

C. \(\dfrac{{17}}{{30}}\)       

D. \(\dfrac{{13}}{{30}}\)

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình đã cho là:

A. \(\dfrac{5}{{12}}\)      

B. \(\dfrac{7}{{12}}\)          

C. \(\dfrac{5}{7}\)     

D. \(\dfrac{7}{5}\)

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Người ta đã tô màu \(\dfrac{5}{9}\) số ngôi sao của hình nào dưới đây?

Câu 11 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Cho hình vẽ như sau:

$Phân\ số\ chỉ\ phần\ tô\ màu\ trong\ hình\ trên\ là:\frac{?}{?}$
Câu 12 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phân số  "Chín phần chín mươi mốt" được viết là:

$\frac{?}{?}$
Câu 13 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phân số có tử số là $63$, mẫu số là $197$ được viết là 

$\frac{?}{?}$

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các cách viết phân số sau, cách viết nào sai?

A. \(\dfrac{3}{8}\)

B. \(\dfrac{{12}}{1}\)             

C. \(\dfrac{0}{{100}}\)          

D. \(\dfrac{{35}}{0}\)

Đáp án

D. \(\dfrac{{35}}{0}\)

Lời giải chi tiết :

\(\dfrac{3}{8};\,\,\dfrac{{12}}{1};\,\,\dfrac{0}{{100}}\) là các phân số vì có mẫu số khác \(0\).

\(\dfrac{{35}}{0}\) không là phân số vì có mẫu số bằng \(0\).

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phân số \(\dfrac{{18}}{{45}}\) được đọc là:

 

A. Mười tám phần bốn lăm    

B. Mười tám phần bốn mươi năm

C. Một tám phần bốn năm

D. Mười tám phần bốn mươi lăm

Đáp án

D. Mười tám phần bốn mươi lăm

Phương pháp giải :

Đọc tử số trước, dấu gạch ngang đọc là “phần”, sau đó đọc mẫu số.

Lời giải chi tiết :

Phân số \(\dfrac{{18}}{{45}}\) được đọc là mười tám phần bốn mươi lăm.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống: 

Tử số của phân số \(\dfrac{{17}}{{35}}\) là 

Đáp án

Tử số của phân số \(\dfrac{{17}}{{35}}\) là 

Phương pháp giải :

Trong một phân số, tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang.

Lời giải chi tiết :

Trong một phân số, tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang.

Tử số của phân số  \(\dfrac{{17}}{{35}}\)là \(17\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(17\).

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:  

Mẫu số của phân số \(\dfrac{{23}}{{50}}\) là 

Đáp án

Mẫu số của phân số \(\dfrac{{23}}{{50}}\) là 

Phương pháp giải :

Trong một phân số, mẫu số là số tự nhiên viết dưới dấu gạch ngang.

Lời giải chi tiết :

Trong một phân số, mẫu số là số tự nhiên viết dưới dấu gạch ngang.

Mẫu số của phân số \(\dfrac{{23}}{{50}}\) là \(50\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(50\).

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phân số nào dưới đây có tử số là \(24\) và mẫu số là \(55\)?

A. \(\dfrac{{24}}{{55}}\)

B. \(\dfrac{{55}}{{24}}\)

C. \(\dfrac{{55}}{{42}}\)       

D. \(\dfrac{{42}}{{55}}\)

Đáp án

A. \(\dfrac{{24}}{{55}}\)

Phương pháp giải :

Trong một phân số, tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số viết dưới dấu gạch ngang.

Lời giải chi tiết :

Phân số có tử số là \(24\) và mẫu số là \(55\) được viết là \(\dfrac{{24}}{{55}}\).

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phân số có tử số là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, mẫu số là số chẵn lớn nhất có hai chữ số được đọc là 

A. Mười một phần chín mươi chín

B. Hai mươi hai phần chín mươi tám

C. Mười một phần chín mươi tám

D. Hai mươi hai phần chín mươi chín.

Đáp án

C. Mười một phần chín mươi tám

Phương pháp giải :

- Tìm số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau và số chẵn lớn nhất có hai chữ số rồi viết phân số đó. Viết tử số trên gạch ngang rồi viết mẫu số dưới gạch ngang.

- Đọc tử số trước, dấu gạch ngang đọc là “phần”, sau đó đọc mẫu số.

Lời giải chi tiết :

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là \(11\).

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là \(98\).

Phân số có tử số là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, mẫu số là số chẵn lớn nhất có hai chữ số được viết là \(\dfrac{{11}}{{98}}\).

Phân số \(\dfrac{{11}}{{98}}\) được đọc là mười một phần chín mươi tám.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Có thể viết được bao nhiêu phân số từ ba chữ  số \(2\,;\,\,4\,;\,\,7\), trong đó tử số và mẫu số là các số có một chữ số và tử số khác mẫu số?

A. \(6\) số

B. \(7\) số

C. \(8\) số       

D. \(9\) số

Đáp án

A. \(6\) số

Lời giải chi tiết :

Từ các số đã cho ta có thể viết được các phân số mà tử số khác mẫu số đó là:

                  \(\dfrac{2}{4}\,;\,\,\dfrac{4}{2}\,;\,\,\dfrac{2}{7}\,;\,\,\dfrac{7}{2}\,;\,\,\dfrac{4}{7}\,;\,\,\dfrac{7}{4}\)

Vậy có \(6\) phân số thoả mãn yêu cầu đề bài.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mẹ mua về \(3\) chục quả trứng. Buổi sáng mẹ dùng \(\dfrac{1}{6}\) số trứng đó. Buổi trưa mẹ đã dùng \(8\) quả trứng . Vậy phân số chỉ số quả trứng còn lại là:

A. \(\dfrac{8}{{30}}\)

B. \(\dfrac{{13}}{{17}}\)

C. \(\dfrac{{17}}{{30}}\)       

D. \(\dfrac{{13}}{{30}}\)

Đáp án

C. \(\dfrac{{17}}{{30}}\)       

Phương pháp giải :

- Đổi \(3\) chục quả trứng $ = {\rm{ 3}}0$ quả trứng.

- Tìm số quả trứng mẹ dùng buổi sáng tức là ta tìm \(\dfrac{1}{6}\) của \(30\), hay ta lấy \(30\) chia cho \(6\).

- Tìm số trứng mẹ đã dùng trong cả hai buổi.

- Tìm số trứng còn lại ta lấy tổng số quả trứng trừ đi số trứng đã dùng.

- Viết phân số chỉ số quả trứng còn lại, tử số là số quả trứng còn lại, mẫu số là tổng số quả trứng ban đầu mẹ mua về.

Lời giải chi tiết :

Đổi :  \(3\) chục quả trứng $ = {\rm{ 3}}0$ quả trứng.

Buổi sáng mẹ đã dùng số quả trứng là:

               $30:6 = 5$ (quả trứng)

Số quả trứng mẹ đã dùng trong cả hai buổi là

               $5 + 8 = 13$  (quả trứng)

Số quả trứng chưa dùng là:

               $30 - 13 = 17$  (quả trứng)

Vậy phân số chỉ số quả trứng còn lại là: \(\dfrac{{17}}{{30}}\).

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình đã cho là:

A. \(\dfrac{5}{{12}}\)      

B. \(\dfrac{7}{{12}}\)          

C. \(\dfrac{5}{7}\)     

D. \(\dfrac{7}{5}\)

Đáp án

B. \(\dfrac{7}{{12}}\)          

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ, tìm ô vuông được tô màu và tổng số ô vuông. Phân số chỉ số ô vuông đã tô màu có tử số là số ô vuông được tô màu và mẫu số là tổng số ô vuông.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy có tất cả \(12\) ô vuông, trong đó có \(7\) ô vuông được tô màu. Vậy phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình là \(\dfrac{7}{{12}}\).

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Người ta đã tô màu \(\dfrac{5}{9}\) số ngôi sao của hình nào dưới đây?

Đáp án

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ và tìm phân số chỉ số ngôi sao được tô màu của mỗi hình.

Lời giải chi tiết :

Nhìn vào \(2\) hình trên ta thấy:

+ Hình \(1\)  có tất cả \(8\)  ngôi sao như nhau, trong đó có \(5\) ngôi sao được  tô màu.

Vậy phân số chỉ số ngôi sao được tô màu của hình \(1\) là \(\dfrac{5}{8}\).

+ Hình \(2\)  có tất cả \(9\)  ngôi sao như nhau, trong đó có \(5\) ngôi sao được  tô màu.

Vậy phân số chỉ số ngôi sao được tô màu của hình \(2\) là \(\dfrac{5}{9}\).

Như vậy, người ta đã tô màu \(\dfrac{5}{9}\) số ngôi sao của hình \(2\).

Câu 11 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Cho hình vẽ như sau:

$Phân\ số\ chỉ\ phần\ tô\ màu\ trong\ hình\ trên\ là:\frac{?}{?}$
Đáp án
$Phân\ số\ chỉ\ phần\ tô\ màu\ trong\ hình\ trên\ là:\frac{5}{8}$
Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ, tìm số phần được tô màu và tổng số phần. Phân số chỉ phần tô màu trong hình có tử số là số phần được tô màu và mẫu số là tổng số phần.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy hình tròn được chia thành \(8\) phần bằng nhau, trong đó có \(5\) phần được tô màu.

Vậy phân số chỉ số phần được tô màu là \(\dfrac{5}{8}\).

Đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trên xuống dưới là \(5\,;\,\,8\).

Câu 12 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phân số  "Chín phần chín mươi mốt" được viết là:

$\frac{?}{?}$
Đáp án
$\frac{9}{91}$
Phương pháp giải :

Trong một phân số, tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số viết dưới dấu gạch ngang.

Lời giải chi tiết :

Phân số: "Chín phần chín mươi mốt" được viết là \(\dfrac{9}{{91}}\).

Câu 13 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phân số có tử số là $63$, mẫu số là $197$ được viết là 

$\frac{?}{?}$
Đáp án
$\frac{63}{197}$
Phương pháp giải :

Viết tử số trên gạch ngang rồi viết mẫu số dưới gạch ngang.

Lời giải chi tiết :

Phân số có tử số là $63$, mẫu số là $197$ được viết là \(\dfrac{{63}}{{197}}\).

close