Trắc nghiệm Bài 57: Mi-li-mét vuông Toán 4 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

5 cm2 =

mm2

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống

16 cm2 =

mm2

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

2dm2 4 mm2 =

mm2

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống

70 000 cm2 =

m2

Câu 5 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(24{m^2}\,\,5d{m^2}\,\, =\)

  $dm^2$.

Câu 6 :

Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 mm và diện tích 192 mm2. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

 • A

  16 mm

 • B

  28 mm

 • C

  84 mm

 • D

  56 mm

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

5 cm2 =

mm2

Đáp án

5 cm2 =

mm2

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi: 1 cm2 = 100 mm2

Lời giải chi tiết :

5 cm2 = 500 mm2

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống

16 cm2 =

mm2

Đáp án

16 cm2 =

mm2

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi: 1 cm2 = 100 mm2

Lời giải chi tiết :

Ta có 16 cm2 = 1600 mm2

Vậy số cần điền vào ô trống là 1600

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

2dm2 4 mm2 =

mm2

Đáp án

2dm2 4 mm2 =

mm2

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi: 1dm2 = 10 000 mm2

Lời giải chi tiết :

2dm2 4 mm2 = 20004 mm2

Vậy số cần điền vào ô trống là 20004

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống

70 000 cm2 =

m2

Đáp án

70 000 cm2 =

m2

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi: 10 000 cm2 = 1 m2

Lời giải chi tiết :

Ta có: 70 000 cm2 = 7 m2

Vậy số cần điền vào ô trống là 7

Câu 5 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(24{m^2}\,\,5d{m^2}\,\, =\)

  $dm^2$.

Đáp án

\(24{m^2}\,\,5d{m^2}\,\, =\)

  $dm^2$.

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất: \(1{m^2} = 100d{m^2}\) để đổi \(24{m^2}\) sang đơn vị \(d{m^2}\), sau đó cộng thêm với \(5d{m^2}\).

Lời giải chi tiết :

Ta có:
\(24{m^2}\,\,5d{m^2}\,\,\)\( = \,\,24{m^2}\, + \,\,5d{m^2}\,\,\)\( = \,\,2400d{m^2}\,\, + \,\,5d{m^2}\, \)\(= 2405d{m^2}\,\).
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(2405.\)

Câu 6 :

Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 mm và diện tích 192 mm2. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

 • A

  16 mm

 • B

  28 mm

 • C

  84 mm

 • D

  56 mm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tìm chiều dài = Diện tích hình chữ nhật : chiều rộng

- Tìm chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết :

Chiều dài hình chữ nhật là:

192 : 12 = 16 (mm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 16) x 2 = 56 (mm)

Đáp số: 56 mm

close