Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 3

Let's Talk! In pairs: What environmental problems can you see in the pictures? Do you have these problems where you live? What other problems are there in your hometown?Listening a. Listen to a lecture about climate change. What is discussed in the lecture? b. Now, listen and answer the questions. Reading a. Read and choose the best title for Jane's essay.b. Now, read and complete the notes. Write one word only for each blank.c. In pairs: Which idea is better: stop giving away plastic bags or u

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: What environmental problems can you see in the pictures? Do you have these problems where you live? What other problems are there in your hometown?

(Theo cặp: Bạn có thể nhìn thấy những vấn đề môi trường nào trong các bức tranh? Bạn có có những vấn đề này ở nơi bạn sống? Có những vấn đề gì khác ở quê hương của bạn?)

Lời giải chi tiết:

In the pictures, I can see water pollution, drought and flood. Yes, we have these problems where we live. Besides these problems, there is the problem of air pollution and traffic jam in my hometown.

(Trong ảnh, tôi có thể thấy ô nhiễm nước, hạn hán và lũ lụt. Vâng, chúng tôi có những vấn đề này ở nơi chúng tôi sống. Bên cạnh những vấn đề này, còn có vấn đề ô nhiễm không khí và tắc đường ở quê tôi.)

Listening a

a. Listen to a lecture about climate change. What is discussed in the lecture?

(Nghe giảng về biến đổi khí hậu. Điều gì được thảo luận trong bài giảng?)


1. The causes and effects of climate change

(Nguyên nhân và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu)

2. The causes of and solutions to climate change

(Nguyên nhân và giải pháp đối với biến đổi khí hậu)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

So, you've probably heard about climate change. But what changes are happening? The Earth has become warmer by about one degree Celsius since 1880. Why should we care about a one-degree difference? In the past, when the temperature dropped by one to two degrees, the Earth was put into the Little Ice Age, which lasted from the fourteenth to the mid-nineteenth- century. Europe and North America experienced years of long winters leading to poor crops and people dying of hunger. So, as temperature increases, ice is melting faster, and sea levels are rising. In the future, some places will face more deadly storms and floods while other places will experience more heat waves and wildfires. Most scientists agree that the cause of climate change is because of human activity. Burning fuel, which produces greenhouse gases, for electricity and transportation is the main cause. These gases trap the sun's heat. Cutting down forests also contributes to global warming because trees help reduce the amount of carbon dioxide. CO₂ is the most common greenhouse gas. Forests also trap water during heavy rainfall and slow down speed of water flowing into rivers. This helps to reduce flooding. So, what should we do? First,...

Tạm dịch:

Vậy, có lẽ bạn đã nghe nói về biến đổi khí hậu. Nhưng những thay đổi nào đang xảy ra? Trái Đất đã trở nên ấm hơn khoảng một độ C kể từ năm 1880. Tại sao chúng ta phải quan tâm đến sự chênh lệch một độ? Trong quá khứ, khi nhiệt độ giảm từ một đến hai độ, Trái Đất bị đưa vào Kỷ băng hà nhỏ, kéo dài từ thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XIX. Châu Âu và Bắc Mỹ trải qua nhiều năm mùa đông dài dẫn đến mùa màng kém và người dân chết đói. Vì vậy, khi nhiệt độ tăng, băng tan nhanh hơn và mực nước biển đang dâng lên. Trong tương lai, một số nơi sẽ phải đối mặt với nhiều cơn bão và lũ lụt chết người hơn trong khi những nơi khác sẽ hứng chịu nhiều đợt nắng nóng và cháy rừng hơn. Hầu hết các nhà khoa học đồng ý rằng nguyên nhân của biến đổi khí hậu là do hoạt động của con người. Đốt nhiên liệu tạo ra khí nhà kính cho điện và giao thông vận tải là nguyên nhân chính. Những khí này giữ nhiệt của mặt trời. Chặt phá rừng cũng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu vì cây xanh giúp giảm lượng khí CO₂. CO₂ là khí nhà kính phổ biến nhất. Rừng cũng giữ nước khi mưa lớn và làm chậm tốc độ nước chảy vào sông. Điều này giúp giảm lũ lụt. Vậy chúng ta nên làm gì? Đầu tiên,...

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 1. The causes and effects of climate change

 

(Nguyên nhân và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu)

Listening b

b. Now, listen and answer the questions.

(Bây giờ, hãy nghe và trả lời các câu hỏi.)

1. How much has the global temperature increased since 1880?

(Nhiệt độ toàn cầu đã tăng bao nhiêu kể từ năm 1880?)

2. When did the Little Ice Age begin?

(Thời kỳ băng hà nhỏ bắt đầu khi nào?)

3. What will happen in the future?

(Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?)

a. cold winters

(nhiều mùa đông lạnh)

b. deadly storms and floods

(bão lụt chết người)

4. Which human activity is the main cause of climate change?

(Hoạt động nào của con người là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu?)

5. What helps reduce CO2, and flooding?

(Điều gì giúp giảm lượng khí CO2 và lũ lụt?)

Phương pháp giải:

So, you've probably heard about climate change. But what changes are happening? The Earth has become warmer by about one degree Celsius since 1880. Why should we care about a one-degree difference? In the past, when the temperature dropped by one to two degrees, the Earth was put into the Little Ice Age, which lasted from the fourteenth to the mid-nineteenth- century. Europe and North America experienced years of long winters leading to poor crops and people dying of hunger. So, as temperature increases, ice is melting faster, and sea levels are rising. In the future, some places will face more deadly storms and floods while other places will experience more heat waves and wildfires. Most scientists agree that the cause of climate change is because of human activity. Burning fuel, which produces greenhouse gases, for electricity and transportation is the main cause. These gases trap the sun's heat. Cutting down forests also contributes to global warming because trees help reduce the amount of carbon dioxide. CO₂ is the most common greenhouse gas. Forests also trap water during heavy rainfall and slow down speed of water flowing into rivers. This helps to reduce flooding. So, what should we do? First,...

Lời giải chi tiết:

1. by about one degree Celsius (khoảng 1 độ C)

Thông tin: The Earth has become warmer by about one degree Celsius since 1880. 

2. in the fourteen century (vào thế kỉ XIV)

Thông tin: the Earth was put into the Little Ice Age, which lasted from the fourteenth to the mid-nineteenth- century.

3. b. deadly storms and floods (những cơn bão và lũ lụt chết chóc)

Thông tin: In the future, some places will face more deadly storms and floods 

4. burning fuel (đốt nhiên liệu)

Thông tin: Burning fuel, which produces greenhouse gases, for electricity and transportation is the main cause. 

5. forest (rừng)

Thông tin: trees help reduce the amount of carbon dioxide...Forests also trap water during heavy rainfall and slow down speed of water flowing into rivers. This helps to reduce flooding. 

Reading a

a. Read and choose the best title for Jane's essay.

(Đọc và chọn tiêu đề hay nhất cho bài luận của Jane.)

1. How plastic harms fish

(Nhựa gây hại cho cá như thế nào)

2. Why we should stop using single-use plastic

(Tại sao chúng ta nên ngừng sử dụng nhựa dùng một lần)

Our oceans are an important source of food, but now there is a serious threat from something we use every day: plastic.

Plastic pollution is a big problem because it affects animals that live in the sea, and it can make humans sick, too. Plastic can break up into tiny pieces called microplastics. These microplastics stay in the stomachs of fish and sea animals, and it stops them from eating real food. Plastic in clothes and water bottles also releases microplastics that we breathe in, eat and drink. This can make us very sick.

One solution is to ban single-use plastic. We use too many plastic shopping bags, so supermarkets should stop giving them away for free. Cafés and restaurants should use paper straws instead of plastic ones.

It is important to ban single-use plastic because it cannot be recycled and ends up in the oceans. Plastic pollution is a world problem that affects all life on our planet. We should stop using single-use plastics before the problem becomes even worse.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Các đại dương của chúng ta là một nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng, nhưng hiện nay có một mối đe dọa nghiêm trọng từ thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày: nhựa.

Ô nhiễm nhựa là một vấn đề lớn vì nó ảnh hưởng đến các loài động vật sống ở biển, và nó cũng có thể khiến con người bị bệnh. Nhựa có thể vỡ ra thành những mảnh nhỏ gọi là vi nhựa. Những hạt vi nhựa này nằm trong dạ dày của cá và động vật biển, và nó ngăn chúng ăn thức ăn thực. Nhựa trong quần áo và chai nước cũng giải phóng vi nhựa mà chúng ta hít vào, ăn uống. Điều này có thể khiến chúng ta bị ốm nặng.

Một giải pháp là cấm nhựa sử dụng một lần. Chúng ta sử dụng quá nhiều túi mua sắm bằng nhựa, vì vậy các siêu thị nên dừng việc phát miễn phí chúng. Các quán cà phê và nhà hàng nên sử dụng ống hút giấy thay vì ống hút nhựa.

Điều quan trọng là phải cấm nhựa sử dụng một lần vì nó không thể tái chế và cuối cùng sẽ trôi vào đại dương. Ô nhiễm nhựa là một vấn đề của thế giới ảnh hưởng đến tất cả sự sống trên hành tinh của chúng ta. Chúng ta nên ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Lời giải chi tiết:

2. Why we should stop using single-use plastic

(Tại sao chúng ta nên ngừng sử dụng nhựa dùng một lần)

Reading b

b. Now, read and complete the notes. Write one word only for each blank.

(Bây giờ, hãy đọc và hoàn thành các ghi chú. Chỉ viết một từ cho mỗi chỗ trống.)

Problem: plastic pollution

Terrible effects on wildlife and humans

 • breaks up and releases (1) ___________ 

 • (2) ___________ and sea animals eat plastic and die

 • could make people sick 

Solution: (3) ___________  single-use plastic 

 • no plastic bags and (4) ___________ 

 • Single-use plastic can't be (5) ___________ 

Lời giải chi tiết:

1. microplastics 2. fish 3. ban 4. straws 5. recycled

Problem: plastic pollution 

(Vấn đề: ô nhiễm nhựa)

Terrible effects on wildlife and humans 

(Ảnh hưởng khủng khiếp đến động vật hoang dã và con người)

 • breaks up and releases (1) microplastics

  (vỡ ra và phát tán hạt vi nhựa)

 • (2) fish and sea animals eat plastic and die

  (cá và động vật biển ăn nhựa và chết)

 • could make people sick 

  (có thể làm cho con người bị bệnh)

Solution: (3) ban single-use plastic 

(Giải pháp: nghiêm cấm nhựa sử dụng một lần)

 • no plastic bags and (4) straws 

  (không có túi và ống hút nhựa)

 • Single-use plastic can't be (5) recycled 

  (Nhựa dùng một lần không thể tái chế được)

Giải thích:

(1) microplastics

Plastic can break up into tiny pieces called microplastics.

(Nhựa có thể vỡ ra thành những mảnh nhỏ gọi là vi nhựa.)

(2) fish

These microplastics stay in the stomachs of fish and sea animals, and it stops them from eating real food.

(Những hạt vi nhựa này nằm trong dạ dày của cá và động vật biển, và nó ngăn chúng ăn thức ăn thực.)

(3) ban

One solution is to ban single-use plastic.

(Một giải pháp là cấm nhựa sử dụng một lần. )

(4) straws

Cafés and restaurants should use paper straws instead of plastic ones.

(Các quán cà phê và nhà hàng nên sử dụng ống hút giấy thay vì ống hút nhựa.)

(5) recycled

It is important to ban single-use plastic because it cannot be recycled and ends up in the oceans.

(Điều quan trọng là phải cấm nhựa sử dụng một lần vì nó không thể tái chế và cuối cùng sẽ trôi vào đại dương.)

Reading c

c. In pairs: Which idea is better: stop giving away plastic bags or use paper straws? Why?

(Theo cặp: Ý tưởng nào tốt hơn: không vứt túi ni lông hay sử dụng ống hút giấy? Tại sao?)


Lời giải chi tiết:

I support using paper straws instead of plastic ones because paper straws are eco-friendly and hygienic. The more paper straws are used, the fewer ones are needed.

(Tôi ủng hộ việc sử dụng ống hút giấy thay vì ống hút nhựa vì ống hút giấy thân thiện với môi trường và hợp vệ sinh. Càng sử dụng nhiều ống hút giấy thì càng cần ít ống hút hơn.)

Writing a

a. Read about writing problem and solution essays, then read Jane's essay again and underline the sentences she used to…

(Đọc về cách viết các bài tiểu luận về vấn đề và giải pháp, sau đó đọc lại bài luận của Jane và gạch chân những câu mà cô ấy đã từng…)

1. explain why plastic pollution is a big problem.

(giải thích tại sao ô nhiễm nhựa là một vấn đề lớn.)

2. introduce the solution.

(giới thiệu giải pháp.)

Phương pháp giải:

Writing Skill (Kĩ năng viết)

Writing problem and solution essays

(Viết luận về vấn đề và giải pháp)

To write a problem and solution essay, you should

(Để viết một bài luận về vấn đề và giải pháp, bạn nên)

1. Introduce the topic and the problem in the introduction.

(Giới thiệu chủ đề và vấn đề trong phần mở đầu.)

Air pollution is one of the most serious problems in our town.

(Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở thị trấn của chúng tôi.)

2. Describe the problem. Explain why the problem needs solving and give examples.

(Mô tả vấn đề. Giải thích tại sao vấn đề cần giải quyết và cho ví dụ.)

Air pollution is a serious problem because poor air quality can kill people.

(Ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng vì chất lượng không khí kém có thể giết chết con người.)

Air pollution leads to global warming. This has terrible impacts on our environment, for example,...

(Ô nhiễm không khí dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Điều này có tác động khủng khiếp đến môi trường của chúng ta, ví dụ, …)

3. Suggest a solution. Explain how it can solve the problem.

(Đề xuất giải pháp. Giải thích cách nó có thể giải quyết vấn đề.)

To solve this problem, we should switch to renewable energy sources.

(Để giải quyết vấn đề này, chúng ta nên chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo.)

One solution is to encourage people to use public transportation.

(Một giải pháp là khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.)

4. Summarize your main points in the conclusion.

(Tóm tắt những điểm chính của bạn trong phần kết luận.)

We should all try to reduce air pollution and bring back the blue sky to our town.

(Tất cả chúng ta nên cố gắng giảm thiểu ô nhiễm không khí và mang lại bầu trời xanh cho thị trấn của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

1. Plastic pollution is a big problem because it affects animals that live in the sea, and it can make humans sick, too.

(Ô nhiễm nhựa là một vấn đề lớn vì nó ảnh hưởng đến các loài động vật sống ở biển, và nó cũng có thể khiến con người bị bệnh).

 

2. One solution is to ban single-use plastic.

(Một giải pháp là cấm nhựa sử dụng một lần.)

 

Writing b

b. Match the problems with the solutions.

(Nối các vấn đề với các giải pháp.)

1. Loss of forests due to cattle farming

(Mất rừng do chăn nuôi gia súc)

2. People dumping trash into rivers

(Con người đổ rác xuống sông)

3. Poor crops due to bad soil

(Cây trồng kém phát triển do đất xấu)

4. Air pollution from factories

(Ô nhiễm không khí từ các nhà máy)

a. Use new technology that produces less pollution.

(Sử dụng công nghệ mới ít ô nhiễm hơn.)

b. Eat less meat.

(Ăn ít thịt.)

c. Raise people's awareness and provide more trash cans.

(Nâng cao nhận thức của mọi người và cung cấp nhiều thùng rác hơn.)

d. Plant more trees and different crops each year.

(Trồng nhiều cây hơn và các loại cây trồng khác nhau mỗi năm.)

Lời giải chi tiết:

1 - b: Loss of forests due to cattle farming - Eat less meat.

(Mất rừng do chăn nuôi gia súc - Ăn ít thịt.)

2 - c: People dumping trash into rivers - Raise people's awareness and provide more trash cans.

(Mọi người đổ rác xuống sông - Nâng cao nhận thức của mọi người và cung cấp nhiều thùng rác hơn.)

3 - d: Poor crops due to bad soil - Plant more trees and different crops each year.

(Vụ mùa kém do đất xấu - Mỗi năm trồng thêm nhiều cây và mùa vụ khác nhau.)

4 - a: Air pollution from factories - Use new technology that produces less pollution.

(Ô nhiễm không khí từ các nhà máy - Sử dụng công nghệ mới ít gây ô nhiễm hơn)

Speaking a

a. You're discussing how to improve the environment in your country. In pairs: Think of three environmental problems and discuss why they happen.

(Em đang thảo luận về cách cải thiện môi trường ở quốc gia của em. Theo cặp: Nghĩ về ba vấn đề môi trường và thảo luận tại sao chúng xảy ra.)

Lời giải chi tiết:

1. Pollution (Ô nhiễm)

Pollution of the air, water and soil caused by toxins such as plastics, heavy metals and nitrates, caused by factors such as toxins and gases released by factories, combustion of fossil fuels, acid rain, oil spill and industrial waste.

(Ô nhiễm không khí, nước và đất do các chất độc như nhựa, kim loại nặng và nitrat, do các yếu tố như chất độc và khí thải ra từ các nhà máy, đốt nhiên liệu hóa thạch, mưa axit, tràn dầu và chất thải công nghiệp.)

2. Global warming (Sự nóng lên toàn cầu)

The emission of greenhouse gases due to human activity causes global warming, which in turn causes an increase in temperature that then leads to rising sea levels, melting of polar ice caps, flash floods and desertification.

(Việc phát thải khí nhà kính do hoạt động của con người gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu, từ đó làm tăng nhiệt độ, dẫn đến mực nước biển dâng cao, các chỏm băng ở vùng cực tan chảy, lũ quét và sa mạc hóa.)

3. Deforestation (Phá rừng)

Loss of trees in order to make space for residential, industrial or commercial projects means that less oxygen is produced, and temperature and rainfall are affected.

(Mất cây xanh để tạo không gian cho các dự án khu dân cư, công nghiệp hoặc thương mại có nghĩa là lượng oxy được tạo ra ít hơn, nhiệt độ và lượng mưa bị ảnh hưởng.)

Speaking b

b. Choose one problem and think of a solution to solve it. Complete the notes below.

(Chọn một vấn đề và nghĩ ra giải pháp để giải quyết nó. Hoàn thành các ghi chú bên dưới.)

What is the problem?

_____________________________________

What are its effects?

_____________________________________

What is the solution?

_____________________________________

How can it solve the problem?

_____________________________________

Lời giải chi tiết:

- What is the problem?

(Vấn đề là gì?)

=> Global warming

(Sự nóng lên toàn cầu)

- What are its effects?

(Những ảnh hưởng của nó là gì?)

=> Due to the increasing temperature, polar ice caps have been melted, which leads to an increase in sea level drowning coastlines and slowly submerging continents.

(Do nhiệt độ ngày càng tăng, các chỏm băng ở vùng cực đã bị tan chảy, dẫn đến sự gia tăng mực nước biển và các vùng nhận chìm dần dần.)

- What is the solution?

(Giải pháp là gì?)

=> Solution is to protect and sustain our environment by changing our consumption habits such as reducing energy use, using green methods of transport and planting trees.

(Giải pháp là bảo vệ và duy trì môi trường của chúng ta bằng cách thay đổi thói quen tiêu dùng như giảm sử dụng năng lượng, sử dụng các phương pháp giao thông xanh và trồng cây xanh.)

- How can it solve the problem?

(Nó có thể giải quyết vấn đề như thế nào?)

=> It can make the Earth a better place to live.

(Nó có thể làm cho Trái Đất trở thành một nơi tốt hơn để sống.)

Let's Write!

Now, write a problem and solution essay about an environmental problem in your country. Use the Feedback form to help you. Write 120 to 150 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài luận vấn đề và giải pháp về một vấn đề môi trường ở đất nước của em. Sử dụng biểu mẫu Phản hồi để giúp em. Viết 120 đến 150 từ.)

Lời giải chi tiết:

Our country is facing many environmental problems, especially plastic pollution. We should do something to solve this problem before  it is too late.

Plastic pollution is a major threat to our oceans. Sea animals might think it is food, and because plastic stays in their bodies, they cannot eat real food and die. Trash on beaches is also very bad for our tourism. No one wants to visit a dirty beach.

One possible solution is to recycle more. We should put more recycling bins in public places. There are not enough bins, and people sometimes just throw recyclable plastic like water bottle away. This is a good solution because recycling will reduce the amount of plastic we produce.

Plastic pollution is a terrible problem. By recycling more plastic, we can reduce a huge amount of plastic trash that can end up the oceans.

Tạm dịch:

Đất nước chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nhựa. Chúng ta nên làm gì đó để giải quyết vấn đề này trước khi quá muộn.

Ô nhiễm nhựa là mối đe dọa lớn đối với đại dương của chúng ta. Động vật biển có thể nghĩ đó là thức ăn và vì nhựa ở trong cơ thể chúng nên chúng không thể ăn thức ăn thật và chết. Rác trên các bãi biển cũng rất có hại cho ngành du lịch của chúng ta. Không ai muốn đến thăm một bãi biển bẩn thỉu.

Một giải pháp khả thi là tái chế nhiều hơn. Chúng ta nên đặt nhiều thùng rác tái chế hơn ở những nơi công cộng. Không có đủ thùng rác và đôi khi mọi người vứt bỏ nhựa có thể tái chế như chai nước. Đây là một giải pháp tốt vì việc tái chế sẽ làm giảm lượng nhựa mà chúng ta sản xuất.

Ô nhiễm nhựa là một vấn đề khủng khiếp. Bằng cách tái chế nhiều nhựa hơn, chúng ta có thể giảm thiểu một lượng lớn rác thải nhựa có thể đổ ra đại dương.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 2

  New Words a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat.b. In pairs: Discuss the problems and choose the best solutions. Reading a. Read the article and choose the best title. b. Now, read and fill in the blanks. c. In pairs: Could you go one week without meat? Could you go one week without vegetables? Why (not)?Grammar a. Listen and repeat. b. Write sentences using the prompts. c. Write sentences using the First Conditional or Second Conditional. Write two sentences for each situa

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 1

  a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat. b. In pairs: How do people in your community help to look after the environment? What else should they do? a. Listen to Huy and Jane talking about what they can do to protect the environment. Do they want to try their ideas at their school, in their town, or both? b. Now, listen and match Huy and Jane to their ideas. Circle the tick (✔) or cross (X) if the other person thinks it's a good or bad idea. c. Read the Conversation Skill box

 • Tiếng Anh 10 iLearn Smart World Unit 8 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close