Tiếng Anh 10 Unit 10 Lesson 3

In pairs: Look at the pictures. What do you use them for? Have you used any of them to learn a language? Did they make learning easier? Why (not)?a. Listen to a podcast about learning English and choose the best summary line. b. Now, listen and write True or False.a. Read the instructions below and match the headings in the box with the correct steps. b. Now, read and fill in the blanks with one or two words from the instructions.c. In pairs: Do you think the app is useful? Would you use it to l

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let’s Talk

In pairs: Look at the pictures. What do you use them for? Have you used any of them to learn a language? Did they make learning easier? Why (not)?

(Theo cặp: Nhìn vào các bức tranh. Bạn sử dụng chúng để làm gì? Bạn đã sử dụng bất kỳ cái nào trong số chúng để học ngoại ngữ chưa? Họ có làm cho việc học dễ dàng hơn không? Tại sao không)?


Lời giải chi tiết:

I use podcasts to listen to life tips and learn English. I think they made my learning much easier because I could listen to it everywhere and everytime. 

(Tôi sử dụng podcast để nghe những lời khuyên trong cuộc sống và học tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng họ đã làm cho việc học của tôi dễ dàng hơn nhiều vì tôi có thể nghe nó ở mọi nơi và mọi lúc.)

Listening a

a. Listen to a podcast about learning English and choose the best summary line. (Nghe podcast về việc học tiếng Anh và chọn dòng tóm tắt hay nhất.)

1. The best way to improve your English is to listen to podcasts. (Cách tốt nhất để cải thiện tiếng Anh của bạn là nghe podcast.)

2. There are many good and free ways to improve your English. (Có rất nhiều cách hay và miễn phí để cải thiện tiếng Anh của bạn.)

Listening b

b. Now, listen and write True or False. (Bây giờ, hãy nghe và viết Đúng hoặc Sai.)

1. You should listen to English learning podcasts only. (Bạn chỉ nên nghe podcast để học tiếng Anh.)

2. The speaker doesn't listen to any podcasts. (Người nói không nghe bất kỳ podcast nào.)

3. Learning English by following a cooking video is very easy. (Học tiếng Anh theo video nấu ăn rất dễ dàng.)

4. Cooking videos are not very fun. (Video nấu ăn không vui lắm.)

5. You don't have to pay to find a language exchange partner on most websites. (Bạn không phải trả tiền để tìm đối tác trao đổi ngôn ngữ trên hầu hết các trang web.)

Reading a

a. Read the instructions below and match the headings in the box with the correct steps. (Đọc hướng dẫn bên dưới và khớp các tiêu đề trong hộp với các bước chính xác.)

 

How to leam a new language with native speakers on Hi-Hola

 

The best way to become fluent in a language is to speak it. Hi-Hola is a language exchange app that will let you chat with native speakers of the language you're learning.

 

Step 1: _______________

 

Download the app and follow the steps to create an account. You can choose up to two languages to learn in the free version.

 

Step 2: _______________

 

• The app will show you people whose language pair matches yours. For example, if you're a Vietnamese speaker who's learning English, it'll show you English speakers who are learning Vietnamese.

 

• Tap on their profiles to see more information and send them a friend request. You can only talk to people who accept your friend requests.

 

Step 3: _______________

 

When you talk with a friend, tap a message to use these functions:

 

1. Correct: correct any mistakes that your friend makes

 

2. Translate: translate your friend's message

 

3. Listen: listen to how it's said

 

Step 4: _______________

 

• Tap on the Moments tab and tap on the pen icon to share an update. Here you can ask questions, share pictures, or videos.

 

• When you share a post, all the native speakers of the language you're learning will be able to see and comment on it. They can help you fix spelling and grammar mistakes in your post.

 

You can now practice with native speakers!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Cách chuyển đổi ngôn ngữ mới với người bản ngữ trên Hi-Hola

Cách tốt nhất để trở nên thông thạo một ngôn ngữ là nói nó. Hi-Hola là một ứng dụng trao đổi ngôn ngữ cho phép bạn trò chuyện với những người bản ngữ của ngôn ngữ bạn đang học.

Bước 1: _______________

Tải xuống ứng dụng và làm theo các bước để tạo tài khoản. Bạn có thể chọn tối đa hai ngôn ngữ để học trong phiên bản miễn phí.

Bước 2: _______________

• Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn những người có cặp ngôn ngữ phù hợp với bạn. Ví dụ: nếu bạn là người nói tiếng Việt đang học tiếng Anh, nó sẽ hiển thị cho bạn những người nói tiếng Anh đang học tiếng Việt.

• Nhấn vào hồ sơ của họ để xem thêm thông tin và gửi yêu cầu kết bạn cho họ. Bạn chỉ có thể nói chuyện với những người chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.

Bước 3: _______________

Khi bạn nói chuyện với một người bạn, hãy nhấn vào tin nhắn để sử dụng các chức năng sau:

1. Sửa lỗi: sửa bất kỳ lỗi nào mà bạn của bạn mắc phải

2. Dịch: dịch tin nhắn của bạn bè

3. Nghe: lắng nghe cách nó nói

Bước 4: _______________

• Nhấn vào tab Moments và nhấn vào biểu tượng cây bút để chia sẻ bản cập nhật. Tại đây bạn có thể đặt câu hỏi, chia sẻ hình ảnh hoặc video.

• Khi bạn chia sẻ một bài đăng, tất cả người bản ngữ của ngôn ngữ bạn đang học sẽ có thể xem và nhận xét về bài đăng đó. Họ có thể giúp bạn sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong bài đăng của bạn.

Bây giờ bạn có thể thực hành với người bản ngữ!

Lời giải chi tiết:

Step 1: Sign up. (Đăng ký.)

Step 2: Find language partners. (Tìm đối tác ngôn ngữ.)

Step 3: Use the chat. (Sử dụng trò chuyện.)

Step 4: Use social media to learn (Sử dụng mạng xã hội để học)

Reading b

b. Now, read and fill in the blanks with one or two words from the instructions. (Bây giờ, hãy đọc và điền vào chỗ trống với một hoặc hai từ trong hướng dẫn.)

1. Hi-Hola will let you practice ____________ languages for free.

2. You need to send a ____________ before you can start chatting with a language partner.

3. You can use the app to ____________ any sentences in the chat that you don't understand.

4. If you're learning French and post a Moment post, French ____________ can comment on your post.

Lời giải chi tiết:

1. Hi-Hola will let you practice learning languages for free.

Chi tiết: Hi-Hola is a language exchange app that will let you chat with native speakers of the language you're learning. (Hi-Hola là một ứng dụng trao đổi ngôn ngữ cho phép bạn trò chuyện với những người bản ngữ của ngôn ngữ bạn đang học.)

2. You need to send a friend request before you can start chatting with a language partner.

Chi tiết: You can only talk to people who accept your friend requests. (Bạn chỉ có thể nói chuyện với những người chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.)

3. You can use the app to translate any sentences in the chat that you don't understand.

Chi tiết: When you talk with a friend, tap a message to use these functions:

1. Correct: correct any mistakes that your friend makes

2. Translate: translate your friend's message

(Khi bạn nói chuyện với một người bạn, hãy nhấn vào tin nhắn để sử dụng các chức năng sau:

1. Sửa lỗi: sửa bất kỳ lỗi nào mà bạn của bạn mắc phải

2. Dịch: dịch tin nhắn của bạn bè)

4. If you're learning French and post a Moment post, French speakers can comment on your post.

Chi tiết: When you share a post, all the native speakers of the language you're learning will be able to see and comment on it. (Khi bạn chia sẻ một bài đăng, tất cả người bản ngữ của ngôn ngữ bạn đang học sẽ có thể xem và nhận xét về bài đăng đó.)

Reading c

c. In pairs: Do you think the app is useful? Would you use it to learn a language? Why (not)?  (Theo cặp: Em có nghĩ rằng ứng dụng này hữu ích không? Em có sử dụng nó để học một ngôn ngữ không? Tại sao (tại sao không)?

Writing a

a. Read about writing a how-to guide, then read the Hi-Hola guide again and underline any other imperatives. (Đọc về cách viết hướng dẫn cách làm, sau đó đọc lại hướng dẫn Hi-Hola và gạch chân bất kỳ yêu cầu nào khác.)

Writing Skill (Kỹ năng Viết)

Writing a how-to guide (Viết hướng dẫn cách làm)

To write an effective and well-structured how-to guide, you should follow these steps: (Để viết một hướng dẫn cách làm hiệu quả và có cấu trúc tốt, bạn nên làm theo các bước sau:)

1. Think of your title. Tell everyone what this guide is for. (Nghĩ về tiêu đề của bạn. Cho mọi người biết hướng dẫn này dùng để làm gì.)

2. Create the sequence. Make a list of all the steps needed to complete the task. Next, put the steps in order, from beginning to end. (Tạo trình tự. Lập danh sách tất cả các bước cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, đặt các bước theo thứ tự, từ đầu đến cuối.)

3. Create clear, active headings. Each step should begin with a clear heading to explain what the readers should do. (Tạo các tiêu đề rõ ràng, tích cực. Mỗi bước nên bắt đầu với một tiêu đề rõ ràng để giải thích những gì người đọc nên làm.)

Remember to use imperatives for headings. (Hãy nhớ sử dụng mệnh lệnh cho các tiêu đề.)

4. Explain each step in more detail. Under your headings, provide extra information to explain the steps if you need to. You should write clearly and use short, active sentences and bullet points. (Giải thích từng bước chi tiết hơn. Dưới tiêu đề của bạn, hãy cung cấp thêm thông tin để giải thích các bước nếu bạn cần. Bạn nên viết rõ ràng và sử dụng các câu ngắn, chủ động và các gạch đầu dòng.)

5. Create a conclusion. Tell everyone what they can now do after following all the steps. (Tạo một kết luận. Cho mọi người biết bây giờ họ có thể làm gì sau khi làm theo tất cả các bước.)

Writing b

b. Read the guide below and put it in the correct order. (Đọc hướng dẫn bên dưới và đặt nó theo đúng thứ tự.)

                                                 How to listen to podcasts on your phone

• Find a podcast.

Use the search function to find a podcast you want to listen to. If you don't know what to listen to, most podcasts have a Trending or Top tab. This shows you which shows have the most listeners.

• Listen to the podcast.

You can either listen to the podcast right away, or download it and listen later. If you decide to download it, look for an arrow next to the podcast.

• So that's it. Now you know how to install a podcast app, and you will be able to listen to some great podcasts.

• Install a podcast app.

You need a podcast app so you can search for podcasts. You can find one by looking in your phone's app store.

How to listen to podcasts on your phone

Step 1: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Step 2: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Step 3: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Conclusion: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

                                              Cách nghe podcast trên điện thoại của bạn

• Tìm một podcast.

Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm podcast bạn muốn nghe. Nếu bạn không biết phải nghe gì, hầu hết các podcast đều có tab Xu hướng hoặc Top. Điều này cho bạn biết chương trình nào có nhiều người nghe nhất.

• Nghe podcast.

Bạn có thể nghe podcast ngay lập tức hoặc tải xuống và nghe sau. Nếu bạn quyết định tải xuống, hãy tìm mũi tên bên cạnh podcast.

• À chính nó đấy. Bây giờ bạn biết cách cài đặt một ứng dụng podcast và bạn sẽ có thể nghe một số podcast tuyệt vời.

• Cài đặt một ứng dụng podcast.

Bạn cần một ứng dụng podcast để có thể tìm kiếm podcast. Bạn có thể tìm thấy một cái bằng cách tìm trong cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Lời giải chi tiết:

                                             How to listen to podcasts on your phone

Step 1: • Install a podcast app.

You need a podcast app so you can search for podcasts. You can find one by looking in your phone's app store.

(Cài đặt một ứng dụng podcast.

Bạn cần một ứng dụng podcast để có thể tìm kiếm podcast. Bạn có thể tìm thấy một cái bằng cách tìm trong cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn.)

Step 2: • Find a podcast.

Use the search function to find a podcast you want to listen to. If you don't know what to listen to, most podcasts have a Trending or Top tab. This shows you which shows have the most listeners.

(• Tìm một podcast.

Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm podcast bạn muốn nghe. Nếu bạn không biết phải nghe gì, hầu hết các podcast đều có tab Xu hướng hoặc Top. Điều này cho bạn biết chương trình nào có nhiều người nghe nhất.)

Step 3: • Listen to the podcast.

You can either listen to the podcast right away, or download it and listen later. If you decide to download it, look for an arrow next to the podcast.

(• Nghe podcast.

Bạn có thể nghe podcast ngay lập tức hoặc tải xuống và nghe sau. Nếu bạn quyết định tải xuống, hãy tìm mũi tên bên cạnh podcast.)

Conclusion: • So that's it. Now you know how to install a podcast app, and you will be able to listen to some great podcasts.

(• À chính nó đấy. Bây giờ bạn biết cách cài đặt một ứng dụng podcast và bạn sẽ có thể nghe một số podcast tuyệt vời.)

Speaking a

a. In pairs: Imagine you are creating a new app to help people learn English. Think of a name for your app. How will it be different/better than other apps? (Theo cặp: Hãy tưởng tượng bạn đang tạo một ứng dụng mới để giúp mọi người học tiếng Anh. Nghĩ ra tên cho ứng dụng của bạn. Nó sẽ khác biệt / tốt hơn như thế nào so với các ứng dụng khác?)

Speaking b

b. Make notes about the steps for your guide. Describe your app to another pair. (Ghi chú về các bước cho hướng dẫn của bạn. Mô tả ứng dụng của bạn với một cặp khác.)

How to… (Làm thế nào để…)

Step 1. Create an account. (Bước 1. Tạo tài khoản.)

Step 2. Set up your profile. (Bước 2. Thiết lập hồ sơ của bạn.)

Step 3. Start learning. (Bước 3. Bắt đầu học.)

Step 4. Connect with other learners. (Bước 4. Kết nối với những người học khác.)

Step 5. Use other features. (Bước 5. Sử dụng các tính năng khác.)

Conclusion (Kết luận)

Let's Write!

Now, write a how-to guide giving instructions on how to use an English learning app. Use the Feedback form to help you. Write 120 to 150 words. (Bây giờ, hãy viết một hướng dẫn cách thực hiện hướng dẫn cách sử dụng một ứng dụng học tiếng Anh. Sử dụng biểu mẫu Phản hồi để giúp bạn. Viết 120 đến 150 từ.)

  • Tiếng Anh 10 Unit 10 Lesson 2

    a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat.b. In pairs: Discuss which skills are important for different jobs. Which skills do you think are the most important? Why?a. Listen to two students talking about trying new ways to learn. Tick (✔) what they say. b. Now, listen and answer the questions. c. Read the Conversation Skill box and listen to Task b. audio again. Circle the phrase in the Conversation Skill box that you hear. d. Listen and repeat. e. In pairs: Which ways of learn

  • Tiếng Anh 10 Unit 10 Lesson 1

    a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat.b. In pairs: Use these words to talk about your experiences with educational technology. How did the technology help you? a. Read the article and choose the best headline. b. Now, read and circle True or False.c. In pairs: Which predictions do you agree with? Which ones do you disagree with? Why? a. Listen and repeat.b. Unscramble the sentences. c. Fill in the blanks with a verb from the box and the correct form of be going to or will.

  • Tiếng Anh 10 iLearn Smart World Unit 10 Từ vựng

    Tổng hợp từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close