Tiếng Anh 10 Unit 4 Lesson 3

In pairs: Have you ever raised money for charity? What did you do? What would you like to do in the future?a. Listen to a man talking about ways to raise money for charity. How many fundraising events does the speaker talk about?b. Now, listen and write True or False.a. Read the article and choose the best title.b. Now, read and answer the questions. c. In pairs: What can you do to raise money for charity? Who will you help with the money you raise?a. Read about using synonyms to avoid repetitio

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let’s Talk!

Video hướng dẫn giải

In pairs: Have you ever raised money for charity? What did you do? What would you like to do in the future?

(Theo cặp: Em đã bao giờ quyên góp tiền từ thiện chưa? Em đã làm gì? Em muốn làm gì trong tương lai?)


Lời giải chi tiết:

I have raised many charities many times, the reason is that I want to help people in need and not as lucky as everyone else. I want their lives to be brighter. In the future, I will definitely become a good, mature person to be able to help and give charity to other unlucky and miserable people.

(Tôi đã nhiều lần gây quỹ từ thiện, lý do là tôi muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn và không được may mắn như bao người khác. Tôi muốn cuộc sống của họ thêm tươi sáng. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ trở thành một con người giỏi, chín chắn để có thể giúp sức, từ thiện cho những người không may mắn, khốn khổ khác.)

Listening a

Video hướng dẫn giải

a. Listen to a man talking about ways to raise money for charity. How many fundraising events does the speaker talk about?

(Hãy nghe một người đàn ông nói về những cách gây quỹ từ thiện. Diễn giả nói về bao nhiêu sự kiện gây quỹ?)Phương pháp giải:

Bài nghe:

Welcome back to the show. Now, let's look at some exciting and creative fundraising events.

First, the Color Run. It's a five-kilometer paint race which started in 2011 in Phoenix, Arizona. Runners wear white clothes and are covered in different colored paint at each part of the race. The Color Run's main aim is to raise money for local communities, but it also encourages everyone to enjoy running and promotes the health benefits of sports.

Next, we have the Dance Marathon. One of the first dance marathons took place in Northwestern University, Illinois, in 1975. Every spring, students try to complete a thirty-hour dance marathon. In 2019, NUDM raised more than one point two million dollars to help their local poor and sick students.

Finally, the Charity Dog Wash. The Dog Days of Summer Charity Dog Wash is an annual fundraising event in Beverly, Massachusetts. At this event, volunteers wash dogs for a five-dollar donation. The money goes to support local police dogs. People can also donate chew toys, towels, and pet food to a local animal shelter.

So, those were our top three charity events. Which one is your favorite?

Tạm dịch:

Chào mừng trở lại chương trình. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một số sự kiện gây quỹ thú vị và sáng tạo.

Đầu tiên, Cuộc chạy sắc màu. Đó là một cuộc đua sơn dài 5 km bắt đầu vào năm 2011 tại Phoenix, Arizona. Các vận động viên mặc quần áo màu trắng và được sơn các màu khác nhau ở mỗi phần của cuộc đua. Mục đích chính của Color Run là quyên góp tiền cho cộng đồng địa phương, nhưng nó cũng khuyến khích mọi người thích chạy bộ và quảng bá lợi ích sức khỏe của thể thao.

Tiếp theo, chúng ta có Dance Marathon. Một trong những cuộc thi khiêu vũ marathon đầu tiên diễn ra tại Đại học Northwestern, Illinois, vào năm 1975. Mỗi mùa xuân, sinh viên cố gắng hoàn thành cuộc thi khiêu vũ marathon kéo dài 30 giờ. Vào năm 2019, NUDM đã quyên góp được hơn 1,2 triệu đô la để giúp đỡ các học sinh nghèo và bệnh tật tại địa phương của họ.

Cuối cùng là Tắm cho chó từ thiện. Tắm cho chó để gây từ thiện vào những ngày hè của chó là một sự kiện gây quỹ hàng năm ở Beverly, Massachusetts. Tại sự kiện này, các tình nguyện viên tắm rửa cho chó để quyên góp 5 đô la. Số tiền được dùng để hỗ trợ chó cảnh sát địa phương. Mọi người cũng có thể tặng đồ chơi nhai, khăn tắm và thức ăn cho vật nuôi cho một nơi trú ẩn động vật địa phương.

Vì vậy, đó là ba sự kiện từ thiện hàng đầu của chúng tôi. Cái nào là sở thích của bạn?

Lời giải chi tiết:

The speaker talk about three fundraising events. 

(Người nói đề cập về 3 sự kiện gây quỹ.)

Listening b

Video hướng dẫn giải

b. Now, listen and write True or False. 

(Bây giờ, hãy nghe và viết True (Đúng) hay False (Sai).)

1. The Color Run is ten kilometers long. 

2. The Color Run only aims to raise money to help local communities. 

3. Northwestern University Dance Marathon (NUDM) started in 1975. 

4. NUDM raised over 1.2 million dollars in 2019. 

5. The Dog Days of Summer Charity Dog Wash happens every two years.

6. They use all money raised to support local police dogs. 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Welcome back to the show. Now, let's look at some exciting and creative fundraising events.

First, the Color Run. It's a five-kilometer paint race which started in 2011 in Phoenix, Arizona. Runners wear white clothes and are covered in different colored paint at each part of the race. The Color Run's main aim is to raise money for local communities, but it also encourages everyone to enjoy running and promotes the health benefits of sports.

Next, we have the Dance Marathon. One of the first dance marathons took place in Northwestern University, Illinois, in 1975. Every spring, students try to complete a thirty-hour dance marathon. In 2019, NUDM raised more than one point two million dollars to help their local poor and sick students.

Finally, the Charity Dog Wash. The Dog Days of Summer Charity Dog Wash is an annual fundraising event in Beverly, Massachusetts. At this event, volunteers wash dogs for a five-dollar donation. The money goes to support local police dogs. People can also donate chew toys, towels, and pet food to a local animal shelter.

So, those were our top three charity events. Which one is your favorite?

Tạm dịch:

Chào mừng trở lại chương trình. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một số sự kiện gây quỹ thú vị và sáng tạo.

Đầu tiên, Cuộc chạy sắc màu. Đó là một cuộc đua sơn dài 5 km bắt đầu vào năm 2011 tại Phoenix, Arizona. Các vận động viên mặc quần áo màu trắng và được sơn các màu khác nhau ở mỗi phần của cuộc đua. Mục đích chính của Color Run là quyên góp tiền cho cộng đồng địa phương, nhưng nó cũng khuyến khích mọi người thích chạy bộ và quảng bá lợi ích sức khỏe của thể thao.

Tiếp theo, chúng ta có Dance Marathon. Một trong những cuộc thi khiêu vũ marathon đầu tiên diễn ra tại Đại học Northwestern, Illinois, vào năm 1975. Mỗi mùa xuân, sinh viên cố gắng hoàn thành cuộc thi khiêu vũ marathon kéo dài 30 giờ. Vào năm 2019, NUDM đã quyên góp được hơn 1,2 triệu đô la để giúp đỡ các học sinh nghèo và bệnh tật tại địa phương của họ.

Cuối cùng là Tắm cho chó từ thiện. Tắm cho chó để gây từ thiện vào những ngày hè của chó là một sự kiện gây quỹ hàng năm ở Beverly, Massachusetts. Tại sự kiện này, các tình nguyện viên tắm rửa cho chó để quyên góp 5 đô la. Số tiền được dùng để hỗ trợ chó cảnh sát địa phương. Mọi người cũng có thể tặng đồ chơi nhai, khăn tắm và thức ăn cho vật nuôi cho một nơi trú ẩn động vật địa phương.

Vì vậy, đó là ba sự kiện từ thiện hàng đầu của chúng tôi. Cái nào là sở thích của bạn?

Lời giải chi tiết:

1. False 2. False 3. True
4. True 5. False 6. True

1. False

The Color Run is ten kilometers long. 

(Đường chạy Sắc màu dài 10km.)

Thông tin: It's a five-kilometer paint race which started in 2011 in Phoenix, Arizona.

(Đó là một cuộc đua sơn dài 5 km bắt đầu vào năm 2011 tại Phoenix, Arizona.)

2. False

The Color Run only aims to raise money to help local communities. 

(Cuộc chạy Sắc màu chỉ nhằm mục đích quyên góp tiền để giúp đỡ cộng đồng địa phương.)

Thông tin: The Color Run's main aim is to raise money for local communities, but it also encourages everyone to enjoy running and promotes the health benefits of sports.

(Mục đích chính của Color Run là quyên góp tiền cho cộng đồng địa phương, nhưng nó cũng khuyến khích mọi người thích chạy bộ và quảng bá lợi ích sức khỏe của thể thao.)

3. True

Northwestern University Dance Marathon (NUDM) started in 1975. 

(Cuộc thi Marathon Khiêu vũ Đại học Northwestern (NUDM) bắt đầu vào năm 1975.)

Thông tin: One of the first dance marathons took place in Northwestern University, Illinois, in 1975. 

(Một trong những cuộc thi khiêu vũ marathon đầu tiên diễn ra tại Đại học Northwestern, Illinois, vào năm 1975.)

4. True

NUDM raised over 1.2 million dollars in 2019. 

(NUDM đã huy động được hơn 1,2 triệu đô la vào năm 2019.)

Thông tin: In 2019, NUDM raised more than one point two million dollars to help their local poor and sick students.

(Vào năm 2019, NUDM đã quyên góp được hơn 1,2 triệu đô la để giúp đỡ các học sinh nghèo và bệnh tật tại địa phương của họ.)

5. False

The Dog Days of Summer Charity Dog Wash happens every two years.

(Các Ngày Cho Chó của Mùa Hè Từ Thiện Tắm Chó diễn ra hai năm một lần.)

Thông tin: The Dog Days of Summer Charity Dog Wash is an annual fundraising event in Beverly, Massachusetts. 

(Tắm cho chó để gây từ thiện vào những ngày hè của chó là một sự kiện gây quỹ hàng năm ở Beverly, Massachusetts.)

6. True

They use all money raised to support local police dogs. 

(Họ dùng tất cả số tiền quyên góp được để ủng hộ những chú chó cảnh sát địa phương.)

Thông tin: The money goes to support local police dogs.

(Số tiền được dùng để hỗ trợ chó cảnh sát địa phương.)

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the article and choose the best title.

(Đọc bài viết và chọn tiêu đề tốt nhất.)

1. Man Walks for Charity

(Người đàn ông đi bộ từ thiện)

2. Man Walks to Ho Chi Minh City in 35 Days

(Người đàn ông đi bộ đến thành phố Hồ Chí Minh trong 35 ngày)

Minh Phan, November 1st

A 23-year-old Vietnamese man has raised nearly 135 million VND for charity after completing a 1,700 km walk from Ho Chi Minh City to Hanoi. B.N.Q. started his journey on May 25th, 2020 and reached the capital in just 45 days. The young man thought it was one of the most amazing experiences of his life. “I wanted to do something meaningful for me, for my life,” he said. He started the expedition without any money in his pocket. “Making the journey without money was a really hard challenge,” he added. The young man said he often washed dishes or worked in restaurant kitchens or at people's houses in return for some food. At night, he often slept on park benches. Seven days into his travels, Q. decided his journey would be meaningful if he did something for the community. He posted the idea on a social media website to call for donations. By the time his charity walk finished, he had raised nearly 135 million VND. He decided to use the money to help build classrooms for poor children in Lai Châu, a province in the northwest of Vietnam. “I want to inspire young people to live a meaningful life by doing little but kind things,” he said.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Minh Phan, Ngày 1 tháng 11

Một chàng trai 23 tuổi người Việt Nam đã quyên góp được gần 135 triệu đồng cho quỹ từ thiện sau khi hoàn thành quãng đường đi bộ 1.700 km từ TP HCM ra Hà Nội. B.N.Q. bắt đầu hành trình của mình vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 và đến thủ đô chỉ sau 45 ngày. Chàng trai trẻ cho rằng đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. “Tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho tôi, cho cuộc đời tôi,” anh nói. Anh ta bắt đầu chuyến thám hiểm mà không có tiền trong túi. “Thực hiện cuộc hành trình mà không có tiền là một thử thách thực sự khó khăn,” anh nói thêm. Nam thanh niên cho biết anh thường rửa bát, làm bếp nhà hàng hoặc ở nhà người dân để đổi lấy một ít thức ăn. Vào ban đêm, anh thường ngủ trên ghế đá công viên. Sau chuyến đi 7 ngày, Q. quyết định hành trình của mình sẽ thật ý nghĩa nếu làm được điều gì đó cho cộng đồng. Anh đã đăng ý tưởng lên một trang mạng xã hội để kêu gọi quyên góp. Tính đến thời điểm kết thúc chuyến đi bộ từ thiện, anh đã quyên góp được gần 135 triệu đồng. Anh quyết định dùng số tiền này để giúp xây lớp học cho trẻ em nghèo ở Lai Châu, một tỉnh phía Tây Bắc Việt Nam. “Tôi muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ sống một cuộc sống có ý nghĩa bằng cách làm những việc nhỏ nhưng tử tế,” anh nói.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 1. Man Walks for Charity (Người đàn ông đi bộ từ thiện)

Giải thích: Câu chuyện xoay quanh Q - một người đi bộ để quyên góp tiền từ thiện. Chúng ta không chọn đáp án còn lại bởi vì trong bài, Q thực hiện đường đi từ TP. HCM đến Hà Nội và trong 45 ngày chứ không phải đi đến TP. HCM trong 35 ngày.

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. When did B.N.Q's walk begin? 

(Chuyến đi bộ của B.N.Q bắt đầu từ khi nào?)

2. How long did it take him to complete the journey? 

(Anh ấy đã mất bao lâu để hoàn thành cuộc hành trình?)

3. What was the most difficult thing about the journey?

(Điều khó khăn nhất trong cuộc hành trình là gì?)

4. What did he use the money to build?

(Anh ta đã dùng tiền để xây dựng cái gì?)

Lời giải chi tiết:

1. He started his journey on May 25th, 2020.

(Anh ấy bắt đầu cuộc hành trình của mình vào ngày 25 tháng 5 năm 2020.)

Thông tin: B.N.Q. started his journey on May 25th, 2020 and reached the capital in just 45 days.

(B.N.Q. bắt đầu hành trình của mình vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 và đến thủ đô chỉ sau 45 ngày.)

2. It takes him 45 days to complete the journey.

(Anh ta mất 45 ngày để hoàn thành cuộc hành trình.)

Thông tin: B.N.Q. started his journey on May 25th, 2020 and reached the capital in just 45 days.

(B.N.Q. bắt đầu hành trình của mình vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 và đến thủ đô chỉ sau 45 ngày.)

3. The most difficult thing about the journey is that he started the expedition without any money in his pocket.

(Điều khó khăn nhất của cuộc hành trình là anh ấy bắt đầu chuyến đi mà không có tiền trong túi.)

Thông tin: He started the expedition without any money in his pocket. “Making the journey without money was a really hard challenge,” he added.

(Anh ta bắt đầu chuyến thám hiểm mà không có tiền trong túi. “Thực hiện cuộc hành trình mà không có tiền là một thử thách thực sự khó khăn,” anh nói thêm.)

5. He used the money to help build classrooms for poor children in Lai Châu, a province in the northwest of Vietnam.

(Anh ấy đã dùng số tiền này để giúp xây lớp học cho trẻ em nghèo ở Lai Châu, một tỉnh ở Tây Bắc Việt Nam.)

Thông tin: He decided to use the money to help build classrooms for poor children in Lai Châu, a province in the northwest of Vietnam.

(Anh quyết định dùng số tiền này để giúp xây lớp học cho trẻ em nghèo ở Lai Châu, một tỉnh phía Tây Bắc Việt Nam. )

Reading c

Video hướng dẫn giải

c. In pairs: What can you do to raise money for charity? Who will you help with the money you raise?

(Theo cặp: Em có thể làm gì để gây quỹ từ thiện? Em sẽ giúp ai với số tiền em quyên góp được?)

Lời giải chi tiết:

I can host a bake sale that is also a contest, where supporters can purchase an assortment of cookies and vote for their favourite, and the winner recieves a prize. The money I raise from ticket sales and the items sold will help poor children in my province. 

(Tôi có thể tổ chức một buổi bán bánh cũng là một cuộc thi, nơi những người ủng hộ có thể mua nhiều loại bánh quy và bình chọn cho món họ yêu thích nhất, và người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng. Số tiền tôi thu được từ việc bán vé và các mặt hàng bán được sẽ giúp đỡ trẻ em nghèo trong tỉnh của tôi.)

Writing a

Video hướng dẫn giải

a. Read about using synonyms to avoid repetition, then read Minh Phan's article again and underline the synonyms for trip.

(Đọc về cách sử dụng từ đồng nghĩa để tránh lặp lại, sau đó đọc lại bài viết của Minh Phan và gạch chân các từ đồng nghĩa với trip.)

Writing Skill (Kỹ năng Viết)

Using synonyms to avoid repetition

(Sử dụng từ đồng nghĩa để tránh lặp lại)

To avoid repetition and make your writing more varied, you can use synonyms. A synonym is a word that has the same or almost the same meaning as another word.

(Để tránh lặp lại và làm cho bài viết của bạn đa dạng hơn, bạn có thể sử dụng các từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa giống hoặc gần giống với từ khác.)

For example (Ví dụ):

A schoolgirl has raised two thousand dollars for charity in just four days. The schoolgirl young student wanted to give something back to the community after receiving so much help after her accident last June.

(Một nữ sinh đã quyên góp được hai nghìn đô la để làm từ thiện chỉ trong bốn ngày. Cô nữ sinh sinh viên trẻ muốn trao lại điều gì đó cho cộng đồng sau khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ sau tai nạn của cô vào tháng 6 năm ngoái.)

Joanne Evans completed a 3,000 km hike to raise money for charity. She began her hikejourney on September 12th with a goal of raising three thousand dollars.

(Joanne Evans đã hoàn thành chuyến đi bộ đường dài 3.000 km để gây quỹ từ thiện. Cô ấy bắt đầu chuyến đi bộ đường dàihành trình của mình vào ngày 12 tháng 9 với mục tiêu quyên góp được ba nghìn đô la.)

Lời giải chi tiết:

Minh Phan, November 1st

A 23-year-old Vietnamese man has raised nearly 135 million VND for charity after completing a 1,700 km walk from Ho Chi Minh City to Hanoi. B.N.Q. started his journey on May 25th, 2020 and reached the capital in just 45 days. The young man thought it was one of the most amazing experiences of his life. “I wanted to do something meaningful for me, for my life,” he said. He started the expedition without any money in his pocket. “Making the journey without money was a really hard challenge,” he added. The young man said he often washed dishes or worked in restaurant kitchens or at people's houses in return for some food. At night, he often slept on park benches. Seven days into his travels, Q. decided his journey would be meaningful if he did something for the community. He posted the idea on a social media website to call for donations. By the time his charity walk finished, he had raised nearly 135 million VND. He decided to use the money to help build classrooms for poor children in Lai Châu, a province in the northwest of Vietnam. “I want to inspire young people to live a meaningful life by doing little but kind things,” he said.

Writing b

Video hướng dẫn giải

b. Replace the underlined words with their synonyms from the box.

(Thay thế các từ được gạch chân bằng các từ đồng nghĩa của chúng từ hộp.)

        help               donated                  took part                           cycle trip                    set up

1. Emma organized an event to support the Battersea Dogs and Cats Home.

 

2. She hoped that the bike ride from Vietnam to the UK would raise awareness of environmental and social issues.

3. James and his friend participated in a marathon and raised over eight hundred dollars for the organization.

4. Five-year-old Rachel gave all her savings to charity and inspired many others to do the same.

5. An 11-year-old boy climbed Mount Snowdon and organized an event to raise money for two charities.

Phương pháp giải:

- help (v): giúp đỡ

- donate (v): quyên góp

- take part (in) (phr.v): tham gia

- cycle trip (n): chuyến đi xe đạp

- set up (phr.v): thiết lập

Lời giải chi tiết:

1. Emma organized an event to help the Battersea Dogs and Cats Home.

(Emma tổ chức một sự kiện để giúp đỡ Battersea Dogs and Cats Home.)

2. She hoped that the cycle trip from Vietnam to the UK would raise awareness of environmental and social issues.

(Cô ấy hy vọng rằng chuyến đi xe đạp từ Việt Nam đến Vương quốc Anh sẽ nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường và xã hội.)

3. James and his friend took part in a marathon and raised over eight hundred dollars for the organization.

(James và bạn của anh ấy đã tham gia một cuộc chạy marathon và quyên góp được hơn tám trăm đô la cho tổ chức.)

4. Five-year-old Rachel donated all her savings to charity and inspired many others to do the same.

(Cô bé 5 tuổi Rachel quyên góp toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho tổ chức từ thiện và truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng làm như vậy.)

5. An 11-year-old boy climbed Mount Snowdon and set up an event to raise money for two charities.

(Một cậu bé 11 tuổi đã leo lên núi Snowdon và thiết lập một sự kiện để quyên góp tiền cho hai tổ chức từ thiện.)

Speaking a

Video hướng dẫn giải

a. You're planning an article about raising money for charity. In pairs: Student B → File 7. Student A, ask Student B questions about Sir Tom Moore and complete the notes. Swap roles and repeat.

(Bạn đang lên kế hoạch cho một bài viết về việc gây quỹ từ thiện. Theo cặp: Học sinh B → File 7. Học sinh A, đặt câu hỏi cho Học sinh B về Ngài Tom Moore và hoàn thành ghi chú. Hoán đổi vai trò và lặp lại.)

BOY SLEEPS IN TENT FOR CHARITY

(CẬU BÉ NGỦ TRONG LỀU ĐỂ TỪ THIỆN)

Name (Tên): John Woodley

Age (Tuổi): 10

From (Đến từ): Braunton, UK

Fundraising idea: sleeping in his tent - a present from his friend Rick, who died of cancer. Only came inside for lessons, eating, and washing. 

(Ý tưởng gây quỹ: ngủ trong lều của mình - một món quà từ người bạn Rick, người đã chết vì bệnh ung thư. Chỉ vào trong để học bài, ăn uống và giặt giũ.)

When: March 29th, 2020 - March 29th, 2021 

(Thời gian: 29 tháng 3 năm 2020 - 29 tháng 3 năm 2021)

How much: over £105,590 (goal was £100) 

 (Bao nhiêu: hơn 105.590 bảng - mục tiêu là 100 bảng)

For: North Devon Hospice, which provides free care and support to patients and their families. They took care of Rick and his wife. 

(Cho: North Devon Hospice, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân và gia đình của họ. Họ đã chăm sóc Rick và vợ anh.)

OLD MAN RAISES MILLIONS FOR CHARITY

(NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỨNG TUỔI QUYÊN GÓP TIỀN TRIỆU CHO VIỆC TỪ THIỆN)

Name (Tên): Sir Tom Moore

Age (Tuổi): _____________________

From (Đến từ): __________________

Fundraising idea (Ý tưởng gây quỹ):_____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

When (Thời gian): __________________

How much (Bao nhiêu): __________________

For (Cho):__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

OLD MAN RAISES MILLIONS FOR CHARITY

(ÔNG CỤ GÂY QUỸ HÀNG TRIỆU ĐÔ LÀM TỪ THIỆN)

Name: Sir Tom Moore

(Tên: Ngài Tom Moore)

Age: 99 years old

(Tuổi: 99 tuổi)

From: Brighton, UK

(Đến từ: Brighton, Vương quốc Anh)

Fundraising idea: walked 100 laps in his yard every day before his 100th birthday.

(Ý tưởng gây quỹ: đi bộ 100 vòng trong sân nhà mỗi ngày trước sinh nhật lần thứ 100 của ông.)

When: 6 April - 16 April 2020

(Khi nào: 6 tháng 4 - 16 tháng 4 năm 2020)

How much: raised £41,000,000 for the local charity

(Bao nhiêu: quyên góp được 41.000.000 bảng cho tổ chức từ thiện địa phương)

For: National Health Service

(Cho: Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Now, Student B, ask Student A about John Woodley and complete the notes.

(Bây giờ, Học sinh B, hãy hỏi Học sinh A về John Woodley và hoàn thành các ghi chú.)

Lời giải chi tiết:

B: What is the name of the boy who sleeps in tent for charity?

A: His name is John Woodley.

B: How old is he?

A: He's 10 years old.

B: Where is he from?

A: He's from Braunton, UK.

B: What is the fundraising idea?

A: Well, he slept in his tent - a present from his friend Rick, who died of cancer. He only came inside for lessons, eating, and washing.

B: When did he do that?

A: From March 29th, 2020 to March 29th, 2021.

B: How much did he raise?

A: Over £105,590. His goal was £100.

B: What was the fund for?

A: It was North Devon Hospice, which provides free care and support to patients and their families. They took care of Rick and his wife. 

Tạm dịch:

B: Tên của cậu bé ngủ trong lều từ thiện là gì?

A: Tên cậu ấy là John Woodley.

B: Cậu bé bao nhiêu tuổi?

A: Cậu bé 10 tuổi.

B: Cậu bé đến từ đâu?

A: Cậu bé đến từ Braunton, Vương quốc Anh.

B: Ý tưởng gây quỹ là gì?

A: Chà, cậu bé ngủ trong lều của mình - một món quà từ người bạn Rick của anh ấy, người đã mất vì bệnh ung thư. Cậu bé chỉ vào trong nhà để học bài, ăn uống và giặt giũ.

B: Cậu làm điều đó khi nào?

A: Từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 29 tháng 3 năm 2021.

B: Cậu bé đã gây quỹ được bao nhiêu?

A: Hơn £105,590. Mục tiêu của cậu bé là 100 bảng.

B: Quỹ này để làm gì?

A: Để cho North Devon Hospice, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân và gia đình của họ. Họ đã chăm sóc Rick và vợ anh ta.

Let's Write!

Video hướng dẫn giải

Now, write an article about John Woodley, Sir Tom Moore, or someone raising money for charity that you know. Use the Feedback form to help you. Write 120 to 150 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài báo về John Woodley, Sir Tom Moore, hoặc một người nào đó gây quỹ từ thiện mà bạn biết. Sử dụng biểu mẫu Phản hồi để giúp bạn. Viết 120 đến 150 từ.)

Lời giải chi tiết:

BOY RAISES MONEY FOR CHARITY BY SLEEPING IN TENT

A ten-year-old boy from Braunton raised money for charity by camping in his yard. Every night, John Woodley slept in the tent that his friend Rick gave him before Rick died of cancer. The boy started sleeping in Rick's tent on March 29th, 2020 and continued for one year. He stayed in his backyard most of the time, only came inside for school lessons, eating, and washing. John raised over 105,590 pounds for North Devon Hospice, which provides free care and support to patients and their families. The hospice took care of Rick and his wife before they passed away. John's story has inspired many people to raise money for other charities.

Tạm dịch:

CẬU BÉ GÂY TIỀN TỪ THIỆN BẰNG VIỆC NGỦ TRONG LỀU

Một cậu bé mười tuổi ở Braunton đã quyên góp tiền từ thiện bằng cách cắm trại trong sân của mình. Mỗi đêm, John Woodley ngủ trong chiếc lều mà người bạn Rick đã tặng trước khi Rick qua đời vì bệnh ung thư. Cậu bé bắt đầu ngủ trong lều của Rick vào ngày 29 tháng 3 năm 2020 và tiếp tục trong một năm. Hầu hết thời gian anh ấy ở trong sân sau, chỉ vào trong nhà để học bài, ăn uống và giặt giũ. John đã quyên góp được hơn 105.590 bảng Anh cho North Devon Hospice, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân và gia đình của họ. Nhà tế bần đã chăm sóc Rick và vợ trước khi họ qua đời. Câu chuyện của John đã truyền cảm hứng cho nhiều người quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện khác.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

  • Tiếng Anh 10 Unit 4 Lesson 2

    a. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. b. In pairs: If you set up a charity, who or what will you help, and why?a. Read the article and choose the best title.b. Now, read and circle the answers. a. Listen and repeat.b. Circle the correct word.c. Write sentences using the prompts and the Present Perfect.d. In pairs: Talk about Michael and Alan. Use the prompts from the box. a. “have” and “has” often sound like /ǝv/ and /ǝz/. b. Notice the sound changes of t

  • Tiếng Anh 10 Unit 4 Lesson 1

    Have you ever given something to someone to help them? Why?a. Read the definitions, then fill in the blanks with the new words. Listen and repeat.b. In pairs: Talk about charities in your country. How do they help people? a. Listen to two people talking about a charity. What is the purpose of the interview?b. Now, listen and fill in the blanks. c. Read the Conversation Skill box and listen to Task b. audio again. Circle the phrase in the Conversation Skill box that you hear. d. Listen and repeat

  • Tiếng Anh 10 iLearn Smart World Unit 4 Từ vựng

    Tổng hợp từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close