Thử tài bạn 4 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ chấm để có một phát biểu đúng :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ chấm để có một phát biểu đúng :

  • Ta nói : \({{ - 5} \over 9}\) là …………..của \({9 \over { - 5}}\);…………là nghịc đảo của \({{ - 5} \over 9}\); hai số \({{ - 5} \over 9}\) và \({9 \over { - 5}}\) là hai số……………

Lời giải chi tiết

Ta có: \({{ - 5} \over 9}\)  là số nghịch đảo của \({9 \over { - 5}};{9 \over { - 5}}\)  là nghịch đảo của \({{ - 5} \over 9};\)

Hai số \({{ - 5} \over 9}\)  và \({9 \over { - 5}}\)  là hai số nghịch đảo của nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close