Thử tài bạn 6 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hoàn thành các phép tính sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành các phép tính sau :

  a) \({3 \over 5}:{2 \over 3} = {3 \over 5}.{{...} \over 2} = ...\)                

b) \({{ - 5} \over 7}:{4 \over 3} = {{...} \over {...}}.{3 \over 4} = ...\)                  

c) \( - 6:{{ - 3} \over 7} = {{ - 6} \over 1}.{{...} \over {...}} = ...\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){3 \over 5}:{2 \over 3} = {3 \over 5}.{3 \over 2} = {9 \over {10}}  \cr  & b){{ - 5} \over 7}:{4 \over 3} = {{ - 5} \over 7}.{3 \over 4} = {{ - 15} \over {28}}  \cr  & c) - 6:{{ - 3} \over 7} = {{ - 6} \over 1}.{7 \over { - 3}} = 14 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close