Thử tài bạn 7 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Làm các phép tính :

Quảng cáo

Đề bài

1. Làm các phép tính :

a)  \({5 \over 6}:{{ - 10} \over 3}\)                                 

b) \( - {7 \over {12}}:{{ - 21} \over 8}\)

c) \( - 7:{7 \over 6}\)                                      

d) \({{ - 7} \over 6}:\left( { - 14} \right)\)

2. Tìm x, biết :

a) \({5 \over 7}.x = {5 \over 6}\)                                   

b) \({4 \over 5}:x = {2 \over 3}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 1.a){5 \over 6}:{{ - 10} \over 3} = {5 \over 6}.{3 \over { - 10}} = {{15} \over { - 60}} = {{ - 1} \over 4}  \cr  & b) - {7 \over {12}}:{{ - 21} \over 8} = {{ - 7} \over {12}}.{8 \over { - 21}} = {2 \over 9}  \cr  & c) - 7:{7 \over 6} =  - 7.{6 \over 7} =  - 6  \cr  & d){{ - 7} \over 6}:( - 14) = {{ - 7} \over {6.( - 14)}} = {1 \over {12}}  \cr  & 2.a){5 \over 7}.x = {5 \over 6}  \cr  & x = {5 \over 6}:{5 \over 7}  \cr  & x = {5 \over 6}.{7 \over 5} \Leftrightarrow x = {7 \over 6}  \cr  & b){4 \over 5}:x = {2 \over 3}  \cr  & x = {4 \over 5}:{2 \over 3}  \cr  & x = {4 \over 5}.{3 \over 2} \Leftrightarrow x = {6 \over 5}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close