Review - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập phần: Review - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Part 1

 You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For questions 1-5, put a tick () in the box.


( Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi cuộc trò chuyện hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện. Đối với các câu hỏi 1-5, hãy đánh dấu (✔) vào ô trống.)

0. What advice does the science teacher give?

1. What does the father tell his son to do?

2. What are the two students planning to do first?

3. What does the man reuse?

4. Why is Jeannie going to the community center?

5. What do the boys like about charities?

Bài nghe:

0.Nabi: Teacher, What can I do to help save environment?

Teacher: That’s a great question, Nabi. You should start by we cycling old newspapers in boxes

Nabi: Oh yeah, I would collect the one we have around a houses

Teacher: Great

1.Father: Son, You should remember to all push the trash in the trashcan

Son: Sure Dad

Father: And make sure that you don’t push plastic in there

Son: I know, I never do that. Don’t worry

2.A: Check up, I wanna help school Christmas party at the weekend 

B: Can i help

A: Sure, What should we do?

B: Let’s help clean the class before the parents get to school

A: That’s good idea. What else?

B: After the classroom, I think we can help put the table in the cafeteria 

A: Oh right

3.When I am at home. I do my best to help the environment. I reuse glass bottle and jots. I also take shower in salter bath. That way i can save some water too

4.A: Where are you going on Jeannie?

Jeannie: I’m going to the community sooner

A: What are they needing do there?

Jeannie: I’m joining close sport children 

A: Oh okay, I have some you can take too

5.A: I think that the charity are great.

B: Why?

A: Because they help people and animals

B: How does they help?

A: Some help build houses for free. So poor people have somewhere to live

B: Oh yeah, And some help animals at the heart 

A: Yeah, you’re right 

Tạm dịch:

0.Nabi: Thưa thầy, em có thể làm gì để giúp tiết kiệm môi trường?

Giáo viên: Đó là một câu hỏi hay, Nabi. Bạn nên bắt đầu bằng việc chúng tôi xếp những tờ báo cũ trong hộp

Nabi: Ồ vâng, tôi sẽ thu thập một cái mà chúng tôi có xung quanh một ngôi nhà

Giáo viên: Tuyệt vời

1.Bố: Con trai, con nên nhớ tất cả hãy đẩy rác vào thùng rác

Con trai: Chắc bố

Bố: Và hãy chắc chắn rằng bạn không đẩy nhựa vào đó

Con trai: Tôi biết, tôi không bao giờ làm điều đó. Đừng lo lắng

2.A: Kiểm tra, tôi muốn giúp trường tổ chức tiệc Giáng sinh vào cuối tuần

B: Tôi có thể giúp gì không?

A: Chắc chắn rồi, chúng ta nên làm gì?

B: Hãy giúp dọn dẹp lớp học trước khi phụ huynh đến trường

A: Đó là ý kiến hay. Còn gì nữa?

B: Sau lớp học, tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đặt bàn trong căng tin

A: Đúng rồi

3.Khi tôi ở nhà. Tôi làm hết sức mình để giúp đỡ môi trường. Tôi tái sử dụng chai thủy tinh và bình thủy tinh. Tôi cũng tắm trong bồn tắm. Bằng cách đó tôi cũng có thể tiết kiệm nước

4.A: Bạn đang đi đâu vậy Jeannie?

Jeannie: Tôi sẽ tham gia cộng đồng sớm hơn

A: Họ cần làm gì ở đó?

Jeannie: Tôi đang tham gia thể thao cùng những đứa trẻ

A: Ồ được rồi, tôi có một số bạn cũng như vậy

5.A: Tôi nghĩ rằng tổ chức từ thiện rất tuyệt.

B: Tại sao?

A: Bởi vì họ giúp đỡ con người và động vật

B: Họ giúp như thế nào?

A: Một số giúp xây nhà miễn phí. Vì vậy, những người nghèo có một nơi nào đó để sống

B: Ồ đúng rồi, và một số người giúp động vật

A: Vâng, đúng vậy

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

0. Giáo viên khoa học đưa ra lời khuyên gì?

1. Người cha bảo con trai làm gì?

2. Hai học sinh dự định làm gì trước?

3. Người đàn ông tái sử dụng cái gì?

4. Tại sao Jeannie lại đến trung tâm cộng đồng?

5. Các cậu bé thích gì ở các tổ chức từ thiện?

Lời giải chi tiết:

0. What advice does the science teacher give?

Picture 1

1. What does the father tell his son to do?

Picture 1

2. What are the two students planning to do first?

Picture 3

3. What does the man reuse?

Picture 2

  1. Why is Jeannie going to the community center?

Picture 1

5. What do the boys like about charities?

Picture 3

Part 2

Read the article about a school recycling project. Choose the correct answer (A, B, or C).

( Đọc bài báo về một dự án tái chế ở trường học. Chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

Our Recycling Project

Jackson Harris, January 30

Last Thursday, my class learned about what we can do with things we normally throw away, like plastic bottles. Afterwards, our teacher asked us to make something useful out of trash and show the class on Monday. I made toys out of toilet paper rolls. I painted the paper rolls and added eyes, hair, and hats. My favorite toy is a silly monster with four eyes. I gave one (a cute witch) to my little sister. My friend, Riley, reused cans and plastic cups to make plant pots. She painted and drew eyes for them to make them look like rabbits and cats. I thought recycling would be boring but it is not. This project was really fun and useful. I did not know that we can make so many things from trash.

0. When did Jackson learn about recycling?

A. Monday

B. Wednesday

C. Thursday

1. What did he use to make his toys?

A. toilet paper

B. plastic cups

C. toilet paper rolls

2. Which toy does Jackson like the most?

A. a four eyed monster

B. a cute witch

C. a rabbit

3. What did Riley use to make plant pols?

A. plastic bags

B. cans

C. plastic bottles

4. What does Jackson think about the project?

A. fun and useful

B. boring

C. difficult

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Dự án tái chế của chúng tôi

Jackson Harris, ngày 30 tháng 1

Thứ Năm tuần trước, lớp tôi đã học về những gì chúng ta có thể làm với những thứ mà chúng ta thường vứt bỏ, chẳng hạn như chai nhựa. Sau đó, giáo viên của chúng tôi yêu cầu chúng tôi làm một cái gì đó hữu ích từ thùng rác và cho cả lớp xem vào thứ Hai. Tôi làm đồ chơi từ cuộn giấy vệ sinh. Tôi vẽ các cuộn giấy và thêm mắt, tóc và mũ. Đồ chơi yêu thích của tôi là một con quái vật ngớ ngẩn có bốn mắt. Tôi đã tặng một (một phù thủy dễ thương) cho em gái tôi. Bạn tôi, Riley, đã tái sử dụng những chiếc lon và cốc nhựa để làm chậu cây. Cô vẽ và vẽ mắt cho chúng để chúng giống thỏ và mèo. Tôi đã nghĩ rằng việc tái chế sẽ rất nhàm chán nhưng thực tế không phải vậy. Dự án này thực sự rất vui và hữu ích. Tôi không biết rằng chúng ta có thể tạo ra rất nhiều thứ từ thùng rác.

0. Jackson học về tái chế khi nào?

A. Thứ hai

B. Thứ tư

C. Thứ năm

1. Anh ấy đã sử dụng gì để làm đồ chơi của mình?

A. giấy vệ sinh

B. cốc nhựa

C. cuộn giấy vệ sinh

2. Jackson thích món đồ chơi nào nhất?

A. một con quái vật bốn mắt

B. một phù thủy dễ thương

C. một con thỏ

3. Riley đã sử dụng gì để tạo ra phân cây?

A. túi nhựa

B. lon

C. chai nhựa

4. Jackson nghĩ gì về dự án?

A. vui vẻ và hữu ích

B. nhàm chán

C. khò

Lời giải chi tiết:

0

A

B

C

1

A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

4

A

B

C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close