Review - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập phần: Review - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Part 1

 You will hear three short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For questions 1-3, put a tick () in the box


( Bạn sẽ nghe ba đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi cuộc trò chuyện hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện. Đối với câu hỏi 1-3, hãy đánh dấu (✔) vào ô)

0. What housework does Ben do?

1. What does Karen's apartment not have?

2. Who does Michoel live with?

3. Where is Colchester?

Bài nghe: 

0. B: What housework does you do Ben?

Ben: My mom and dad do a lot. I’m a bit busy with on my school work 

B: Do you do anything that help? You know like the laundry your something

Ben: Yes, I clean the kitchen and do the dishes 

B: That’s nice.

1. A: Is your apartment big Karen?

Yes, it has 3 bedrooms, a living room and a kitchen

A: Does your apartment have a pool?

Karen: No, but it has a gym and a yard where the children can playing 

2. A: Do you have a big family Michael?

Michael: No, it’s only the 4 of us

A: Who do you live with?

Michael: I live with my mother and Jessie and Lucy

A: Jessie and Lucy?

Michael: Yes, my 2 older sister 

3. A: Where are you from?

B: I’m from Colchester

A: Where is it?

B: It’s the south in the south-east of England

Tạm dịch:

0. B: Bạn làm việc nhà nào vậy Ben?

Ben: Bố mẹ tôi làm rất nhiều. Tôi hơi bận với việc học ở trường của tôi

B: Bạn có làm bất cứ điều gì giúp ích không? Ví dụ như giặt quần áo của bạn hay một cái gì đó

Ben: Có, tôi dọn dẹp nhà bếp và rửa chén

B: Điều đó thật tuyệt.

1. A: Căn hộ của bạn có lớn không Karen?

Có, nó có 3 phòng ngủ, một phòng khách và một nhà bếp

A: Căn hộ của bạn có hồ bơi không?

Karen: Không, nhưng nó có một phòng tập thể dục và một sân, nơi bọn trẻ có thể chơi

2. A: Bạn có một gia đình lớn Michael?

Michael: Không, chỉ có 4 chúng tôi thôi

A: Bạn sống với ai?

Michael: Tôi sống với mẹ tôi và Jessie và Lucy

A: Jessie và Lucy?

Michael: Vâng, 2 chị gái của tôi

3. A: Bạn đến từ đâu?

B: Tôi đến từ Colchester

A: Nó ở đâu?

B: Đó là phía nam ở đông nam nước Anh

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

0. Ben làm công việc nhà nào?

1. Căn hộ của Karen không có gì?

2. Michael sống với ai?

3. Colchester ở đâu?

Lời giải chi tiết:

What housework does Ben do?

Picture 3

1. What does Karen's apartment not have?

Picture 2

2. Who does Michoel live with?

Picture 2

3. Where is Colchester?

Picture 3

Part 2

 Read the article about Boston. Choose the best word (A, B, or C) for each space.

( Đọc bài báo về Boston. Chọn từ tốt nhất (A, B hoặc C) cho mỗi chỗ trống.)

Boston is a (0) .. ... in the northeast of the USA. About seven hundred thousand people live there. Boston is one of the oldest cities in the USA and has a rich history. You can (1) ....... about the history of the city by walking along the Freedom Trail. Boston is also (2) ........... for its many art museums. Some museums let you visit for free some evenings. Spring and fall are the best times to (3) . ... Boston. However, hotels can (4) ... expensive in May and September. You will get a cheaper price in January and February. Boston is a place you should visit if you (5)........ to the USA

0. A. store

B. hotel

C. city

1. A. exercise

B. teach

C. learn

2. A. excited

B. exciting

C. famous

3. A. go

B. visit

C. stay

4. A. be

B. is

C. been

5. A. travel

B. stay

C. love

Lời giải chi tiết:

0. A. store


    B. hotel


    C. city

1. A. exercise

    B. teach

    C. learn

2. A. excited

   B. exciting

   C. famous

3. A. go

    B. visit

    C. stay

4. A. be

   B. is

   C. been

5. A. travel

    B. stay

    C. love

Boston is a city in the northeast of the USA. About seven hundred thousand people live there. Boston is one of the oldest cities in the USA and has a rich history. You can learn about the history of the city by walking along the Freedom Trail. Boston is also famous for its many art museums. Some museums let you visit for free some evenings. Spring and fall are the best times to visit Boston. However, hotels can be expensive in May and September. You will get a cheaper price in January and February. Boston is a place you should visit if you travel to the USA

Tạm dịch:

Boston là một thành phố ở phía đông bắc của Hoa Kỳ. Khoảng bảy trăm nghìn người sống ở đó. Boston là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Hoa Kỳ và có bề dày lịch sử. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử của thành phố bằng cách đi bộ dọc theo đường mòn tự do. Boston cũng nổi tiếng với nhiều bảo tàng nghệ thuật. Một số bảo tàng cho phép bạn tham quan miễn phí vào một số buổi tối. Mùa xuân và mùa thu là thời điểm tốt nhất để đến thăm Boston. Tuy nhiên, các khách sạn có thể đắt vào tháng Năm và tháng Chín. Bạn sẽ nhận được một mức giá rẻ hơn vào tháng Giêng và tháng Hai. Boston là nơi bạn nên ghé thăm nếu bạn đi du lịch Mỹ

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close