Lesson 3 Unit 2 SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập phần Lesson 3 Unit 2 SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words

a. Look at the pictures and crossword puzzle.

(Nhìn vào các bức tranh và chơi trò chơi ô chữ.)

1. Tom Sawyer is a boy in an adventure story.

(Tom Sawyer là một cậu bé trong một câu chuyện phiêu lưu.)

2. J.K. Rowling is a famous__________. She wrote the Harry Potter series.

3. __________ stories are about police and crime.

4.__________stories are about magic, kings, and queens.

5. The Lord of the Rings is a__________by J.R.R. Tolkien. There were three movies about it.

Lời giải chi tiết:

2. author

3. Mystery

4. Fantasy

5. novel

2. J.K. Rowling is a famous author. She wrote the Harry Potter series.

(J.K. Rowling là một tác giả nổi tiếng. Cô ấy viết bộ truyện Harry Potter.)

3. Mystery stories are about police and crime.

(Những câu chuyện bí ẩn là về cảnh sát và tội phạm.)

4. Fantasy stories are about magic, kings, and queens.

(Câu chuyện huyền ảo là về phép thuật, các vị vua và nữ hoàng.)

5. The Lord of the Rings is a novel by J.R.R. Tolkien. There were three movies about it.

(Chúa tể của những chiếc nhẫn là một cuốn tiểu thuyết của J.R.R. Tolkien. Có ba bộ phim về nó.)

Listening

Listen and circle the correct answers.

(Lắng nghe và khoanh đáp án đúng.)


1. Iron Man is...

A. American.                 B. Canadian.                       C. Russian.

2. The author created Iron Man in...

A. February 1963.             B. August 1963.                  C. March 1963.

3. ...drew Iron Man.

A. Don Heck and Jack Kirby         B. Stan Lee and Larry Lieber            C. Will Eisner and Frank Miller

4. Tony Stark is a very intelligent..

A. businessman.                         B. scientist.                        C. leacher.

5. Tony needs a battery to help his...

A. brain.                                    B. heart.                            C. eyes.

6. Iron Man was in...

A. ten movies.                            B. seven movies.                C. eleven movies

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Have you read the Iron Man comics. He's an American comic book superhero. Author Stan Lee and Larry Lieber created the Iron Man character in March 1963. Artists Don Heck and Jack Kirby drew him. Ironman is a part of the Avengers team. His real name is Tony Stark and he's a very intelligent scientist. He wears a gold and red suit to fight and has a special battery that protects his heart. He defends the earth by battling against bad people and even aliens. There are 11 movies with the Iron Man character and then. 

Tạm dịch bài nghe:

Bạn đã đọc truyện tranh Iron Man chưa. Anh ấy là một siêu anh hùng truyện tranh của Mỹ. Tác giả Stan Lee và Larry Lieber đã tạo ra nhân vật Người Sắt vào tháng 3 năm 1963. Các họa sĩ Don Heck và Jack Kirby đã vẽ anh ấy. Người sắt là một phần của đội Avengers. Tên thật của anh ấy là Tony Stark và anh ấy là một nhà khoa học rất thông minh. Anh ấy mặc một bộ đồ vàng và đỏ để chiến đấu và có một loại pin đặc biệt bảo vệ trái tim của mình. Anh ấy bảo vệ Trái Đất bằng cách chiến đấu chống lại những người xấu và thậm chí cả người ngoài hành tinh. Có 11 bộ phim có nhân vật Người Sắt và hơn thế nữa.

Lời giải chi tiết:

2. C

3. A

4. B

5. B

6. C

1. A

Iron Man is American.

(Iron Man là người Mỹ.)

2. C

The author created Iron Man in March 1963.

(Tác giả đã tạo ra Iron Man vào tháng 3 năm 1963.)

3. A

Don Heck and Jack Kirby B. Stan Lee and Larry Lieber drew Iron Man.

(Don Heck và Jack Kirby B. Stan Lee và Larry Lieber đã vẽ Iron Man.)

4. B

Tony Stark is a very intelligent scientist

(Tony Stark là một nhà khoa học rất thông minh.)

5. B

Tony needs a battery to help his heart.

(Tony cần pin để giúp tim.)

6. C

Iron Man was in eleven movies.

(Iron Man đã có mặt trong mười một bộ phim.)

Reading (a)

 a. Read the paragraph and circle "True" or “False”.

(Đọc đoạn văn và khoanh tròn "Đúng" hoặc "Sai".)

My favorite novel is Five Point Someone. It is an Indian novel. The author is Chetan Bhagat. The story is about three students, Farhan, Raju, and Ranchoddas. They work hard and become successful after finishing school. They help each other a lot. This shows people that they can learn new things anywhere. People then made the novel into a popular Indian movie called 3 Idiols in 2009, Millions of young adults and teenagers love the novel and the movie.

1. Five Point Someone is an Indian novel.

True/False

2. The book shows people can only learn in classrooms.

True/False

3. Millions of children love the novel.

True/False

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi là Five Point someone. Đó là một cuốn tiểu thuyết của Ấn Độ. tác giả là Chetan Bhagat. Câu chuyện kể về ba học sinh, Farhan, Raju và Ranchoddas. Họ làm việc chăm chỉ và trở nên thành công sau khi học xong. Họ giúp mỗi khác rất nhiều. Điều này cho mọi người thấy rằng họ có thể học những điều mới ở bất cứ đâu. Mọi người sau đó đưa cuốn tiểu thuyết này thành một bộ phim nổi tiếng của Ấn Độ có tên Ba chàng ngốc vào năm 2009, Millions thanh thiếu niên và thanh thiếu niên yêu thích cuốn tiểu thuyết và bộ phim.

Lời giải chi tiết:

1. Five Point Someone is an Indian novel.

(Five Point Someone là một cuốn tiểu thuyết của Ấn Độ.)

True

2. The book shows people can only learn in classrooms.

(Cuốn sách cho thấy mọi người chỉ có thể học trong lớp học.)

False

3. Millions of children love the novel.

(Hàng triệu trẻ em yêu thích cuốn tiểu thuyết.)

False

 

Reading (b)

b. Read the paragraph again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

1. Who is the author of Five Point Someone? - The author is Chetan Bhagat.

(Ai là tác giả của Five Point Someone? - Tác giả là Chetan Bhagat.)

2. What is it about?

(Nó nói về cái gì?)

3. What is the lesson people can learn from it?

(Bài học mà mọi người có thể học được từ nó là gì?)

4. Which movie did people make from Five Point Someone?

(Người ta đã làm bộ phim nào từ Five Point Someone?)

Lời giải chi tiết:

2. It is about three students Farhan, Raju, and Ranchoddas.

(Nó nói về ba học sinh Farhan, Raju và Ranchoddas.)

3. The lesson is young people can learn new things anywhere.

(Bài học là những người trẻ có thể học những điều mới ở bất cứ đâu.)

4. People made the novel into a movie called 3 Idiots.

(Người ta đã dựng cuốn tiểu thuyết thành phim có tên là Ba chàng ngốc.)

Writing

The Hobbit is a famous novel and movie. Read the information below and write a paragraph about The Hobbit. Write 40 to 50 words.

(Người Hobbit là một cuốn tiểu thuyết và bộ phim nổi tiếng. Đọc thông tin dưới đây và viết một đoạn về The Hobbit. Viết 40 đến 50 từ.)

• Title: The Hobbit (Tiêu đề: The Hobbit - Người lùn)

• Type: fantasy novel (Thể loại: tiểu thuyết giả tưởng)

• Author: J.R.R. Tolkien (Tác giả: J.R.R. Tolkien)

• About: Bilbo Baggins and his friends' journey to find a lost treasure (Nói về: Chuyến đi của Bilbo Baggins và những người bạn để tìm kho báu bị mất)

• Movie: The Hobbit movie series (Phim: phim dài tập: The Hobbit)

Lời giải chi tiết:

The Hobbit is a fantasy novel. The author is J.R.R. Tolkien. The story is about Bilbo Baggins and his friends. They make a journey to find a lost treasure. The Hobbit is also a movie series. I think it's funny and interesting.

(The Hobbit là một tiểu thuyết giả tưởng. Tác giả là J.R.R. Tolkien. Câu chuyện kể về Bilbo Baggins và những người bạn của anh ấy. Họ thực hiện một cuộc hành trình để tìm một kho báu bị mất. The Hobbit cũng là một bộ phim dài tập. Tôi nghĩ nó thật hài hước và thú vị.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close