Lesson 2 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập phần: Lesson 2 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New words a

a. Unscramble the words, then match them with the correct pictures.

( Sắp xếp các từ, sau đó nối chúng với các hình ảnh chính xác.)

1.  n o d e r m

2. p o s n g p i h   l a l m

3. i u d b i n g l

4. n e e m u s m a t    r a k p

5. d e o c d w r

6. e a f u p l e c

Lời giải chi tiết:

 1. modern: hiện đại

 2. shopping mall: trung tâm mua sắm

 3. building: xây dựng

 4. amusement park: công viên giải trí

 5. crowded: đông đúc

 6. peaceful: yên tĩnh

New words b

b. Read and write the opposites of the underlined adjectives.

( Đọc và viết các vế đối của các tính từ được gạch dưới.)

Tokyo is a (1) large and (2) noisy city. There are many (3) modern buildings, (4) expensive shops, and crowded streets. It is a very (5) exciting place to visit.

1. small

2. p_______

3. o__

4. c____

5. b_____

Lời giải chi tiết:

Tokyo is a (1) small and (2) peaceful city. There are many (3) old buildings, (4) cheap shops, and crowded streets. It is a very (5) boring place to visit.

 1. Small
 2. peaceful 
 3. old

      4. cheap

      5. boring

Tạm dịch:

Tokyo là một thành phố nhỏ và yên bình. Có nhiều tòa nhà cổ kính, cửa hàng giá rẻ và đường phố đông đúc. Đó là một nơi rất nhàm chán để ghé thăm.

 1. Small: nhỏ
 2. Peaceful: yên tĩnh
 3. Old:

      4. cheap: rẻ

      5. boring: nhàm chán

Listening

Listen and draw lines.

( Lắng nghe và nối)


Hotter: nóng hơn

More interesting: thú vị hơn

Cheaper: rẻ hơn

Bigger: lớn hơn

More crowded: đông hơn

More exciting: thú vị hơn

Bigger: to hơn

 

Seoul

Toronto

 

Bài nghe:

 

A: Where should we go on holiday?

 

B: I think is the Seoul or Toronto

 

A: Okay, which city is hotter?

 

B: Seoul is hotter

 

A: Hmmm, Okay. Which city is more expensive?

 

B: Well, Seoul has cheaper food so Toronto is more expensive

 

A: Right, Which is more crowded?

 

B: Seoul is more crowded

 

A: Seoul is around bigger?

 

B: Yes, it is

 

A: Which place is more interesting?

 

B: I think Toronto is more interesting. It has some amazing museums

 

A: Okay, i would place is more exciting

 

B: I think Seoul is more exciting. There are some amazing festivals and park

 

A: Okay, I feel we should go the Seoul

 

B: Yeah, me too

 

Tạm dịch:

 

A: Chúng ta nên đi đâu vào kỳ nghỉ?

B: Tôi nghĩ là Seoul hoặc Toronto

A: Được rồi, thành phố nào nóng hơn?

B: Seoul nóng hơn

A: Hmmm, được rồi. Thành phố nào đắt hơn?

B: À, Seoul có đồ ăn rẻ hơn nên Toronto đắt hơn

A: Đúng, Cái nào đông hơn?

B: Seoul đông đúc hơn

A: Seoul có lớn hơn không?

B: Vâng, nó lướn hơn

A: Nơi nào thú vị hơn?

B: Tôi nghĩ Toronto thú vị hơn. Nó có một số bảo tàng tuyệt vời

A: Được rồi, tôi sẽ diễn ra thú vị hơn

B: Tôi nghĩ Seoul thú vị hơn. Có một số lễ hội tuyệt vời và công viên

A: Được rồi, tôi cảm thấy chúng ta nên đi Seoul

B: Vâng, tôi cũng vậy

Lời giải chi tiết:

Seoul

Toronto

hotter

cheaper

more crowded

more exciting

more interesting

bigger

Grammar a

 

a. Write the comparative and superlative form of the adjectives.

 

( Viết dạng so sánh và so sánh nhất của các tính từ.)

ADJECTIVE

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

cheap

   

old

   

funny

   

boring

   

large

   

interesting

   

expensive

   

happy

   

Lời giải chi tiết:

ADJECTIVE

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

cheap

cheaper

the cheapest

old

older

the oldest

funny

funnier

the funniest

boring

more boring

the most boring

large

larger

the largest

interesting

more interesting

the most interesting

expensive

more expensive

the most expensive

happy

happier

the happiest

Grammar b

b. Complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets.

( Hoàn thành các câu ở dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.)

1. I think food in Cairo is                 (cheap) than in London.

2. Cities are               (modern) than villages.

3. Burj Khalifa is               (tall) tower in the world.

4. The Eiffel Tower in Paris is               (tall) than the Statue of Liberty in New York.

5. I think big cities are                (exciting) than small towns.

6. Seoul is                 (cold) than Bali in January.

7. Sevilla is               (hot) city in Europe.

Lời giải chi tiết:

1. I think food in Cairo is cheaper than in London.

2. Cities are more modern than villages.

3. Burj Khalifa is the tallest tower in the world.

4. The Eiffel Tower in Paris is taller than the Statue of Liberty in New York.

5. I think big cities are more exciting than small towns.

6. Seoul is colder than Bali in January.

7. Sevilla is the hottest city in Europe.

Tạm dịch:

1. Tôi nghĩ rằng đồ ăn ở Cairo rẻ hơn ở London.

2. Thành phố hiện đại hơn làng mạc.

3. Burj Khalifa là tòa tháp cao nhất thế giới.

4. Tháp Eiffel ở Paris cao hơn tượng Nữ thần Tự do ở New York.

5. Tôi nghĩ rằng các thành phố lớn thú vị hơn các thị trấn nhỏ.

6. Seoul lạnh hơn Bali vào tháng Giêng.

7. Sevilla là thành phố nóng nhất ở Châu Âu.

Writing

Look at the travel brochures in the Student's Book (Activity File 9, page 124). Write three sentences to compare Bali with New York City.

( Xem tài liệu quảng cáo du lịch trong Sách dành cho Học sinh (Tập tin Hoạt động 9, trang 124). Viết ba câu để so sánh Bali với thành phố New York.)

Lời giải chi tiết:

Bali is bigger than New York City.

Breakfast is more expensive in New York City than in Bali.

Bali is more peaceful than New York City.

Tạm dịch:

Bali lớn hơn thành phố New York.

Bữa sáng ở Thành phố New York đắt hơn ở Bali.

Bali yên bình hơn thành phố New York.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close