Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 8 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 8 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 9 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 9 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

 • pic

  Bài 4 trang 10 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Quan sát hình 3, tr.5 hãy cho biết

 • pic

  Bài 5 trang 10 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Đời sống vật chất và tinh thần của Người tinh khôn

 • pic

  Bài 6 trang 10 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã ?

 • pic

  Bài 1 trang 10 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 12 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp

 • pic

  Bài 3 trang 12 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Điền các từ phù hợp vào các chỗ trống (...) trong các câu sau

 • pic

  Bài 4 trang 12 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 13 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 14 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • pic

  Bài 3 trang 14 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

 • pic

  Bài 4 trang 14 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

 • pic

  Bài 5 trang 15 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Đời sống của các giai cấp chủ nô, nô lệ ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại

 • pic

  Bài 6 trang 15 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?

 • pic

  Bài 1 trang 15 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 16 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô ☐ trước các câu trả lời sau

 • pic

  Bài 3 trang 17 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 17 sách bài tập Lịch sử 6. Nối các công trình kiến trúc, điêu khắc cổ đại ở cột B

 • pic

  Bài 4 trang 17 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch Sử 6. Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau

Gửi bài