Lý thuyết vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng

Trường hợp I: Hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng ( gọi là hai đường thẳng đồng phẳng)

Quảng cáo

Trường hợp I: Hai đường thẳng đồng phẳng

Tức là hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng.

- \(a ∩ b = M\) ( \(a\) và \(b\) có điểm chung duy nhất.

-  \(a // b\) (\(a\) và \(b\) không có đểm chung.

- \(a ≡ b\) ( \(a\) trùng \(b\).

Trường hợp II: Hai đường thẳng chéo nhau

Tức là hai đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng hay không có mặt phẳng nào chứa hai đường thẳng đó.

Chẳng hạn: Trong tứ diện \(ABCD\), có 2 cặp đường thẳng chéo nhau là: \(AB\) và \(CD, AC\) và \(BD\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close