Quảng cáo
 • Lý Thuyết Phép Biến Hình

  Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M' của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng...

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết phép quay

  Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành điểm M' sao cho OM' = OM và góc lượng giác ( OM; OM') bằng α được gọi là phép quay tâm O góc α

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Lý Thuyết Phép đối xứng tâm

  Cho điểm O/ Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M' sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MM' được gọi là phép đối xứng tâm O.

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết Phép đối xứng trục

  Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM'...

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết phép tịnh tiến

  Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thằng song song hoặc trùng nhau với nó, biến đoạn thằng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó...

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết phép vị tự

  Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó Khi k=1, phép vị tự là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết Phép dời hình và hai hình bằng nhau

  Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Nghĩa là với hai điểm M, N tùy ý và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn có M'N'=MN

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết phép đồng dạng

  Phép biến hình f được gọi là phép đồng dạng tỉ số k, (k>0), nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn có M'N' = kMN

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11

  Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và M. Dựng hình chiếu vuông góc M’ của điểm M lên đường thẳng d....

  Xem lời giải
 • Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11

  Cho trước số a dương, với mỗi điểm M trong mặt phẳng, gọi M’ là điểm sao cho MM’ = a...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo