Lý thuyết sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Tế bào, cơ thể và môi trường có mối quan hệ tương tác quy lại, đảm bảo cho cơ thể thực hiện được các hoạt động sống và tồn tại như 1 thể thống nhất.

Quảng cáo

I. Sự thống nhất giữa các hoạt động sống trong cơ thể

Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào. Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào, phân hóa thành mô, cơ quan, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả hoạt động sống của cơ thể.

Các hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở cho các hoạt động ở cấp độ cơ thể. Ngược lại, các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể lại điều khiển các hoạt động sống ở cấp độ tế bào, đảm bảo cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.

II. Sự thống nhất giữa tế bào với cơ thể và môi trường

Các hoạt động trong cơ thể sinh vật có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau. 

Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng cung cấp vật chất và năng lượng đảm bảo cho cơ thể sinh trưởng và phát triển, sinh sản và cảm ứng, ngược lại, các quá trình này cũng có tác động lại, đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động của toàn bộ cơ thể như một thể thống nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close