Lý thuyết ankadien

Lý thuyết Ankadien...

Quảng cáo

I. Phân loại

- Hiđrocacbon mà trong phân tử có 2 liên kết đôi C=C gọi là đien, có 3 liên kết đôi C=C gọi là trien, ... Chúng được gọi chung là polien.

- Phân loại:

     + Hai liên kết đôi cạnh nhau: -C=C=C-

     + Ankađien liên hợp: -C=C-C=C-

     + Có hai liên kết đôi cách nhau từ hai liên kết đơn trở lên: -C=C-C-C=C-

- Đien mạch hở, công thức chung CnH2n-2 (n ≥ 3), được gọi là ankađien.

- Quan trọng nhất là các ankadien thuộc hệ liên hợp. Ta xét 2 chất tiêu biểu:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

II. Phản ứng của butadien và isopren

1. Phản ứng cộng

    a) Với hiđro

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

Lưu ý: khả năng cộng 1,2 ở nhiệt độ -80oC và cộng 1,4 ở 40oC.

    b) Với Brom

        + Cộng 1,2:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

        + Cộng 1,4:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

        + Cộng đồng thời vào 2 nối đôi:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

    c) Với hiđro halogenua

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp ánHóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

2. Phản ứng trùng hợp

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

3. Phản ứng oxi hoá

    a) Oxi hoá hoàn toàn

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

    b) Oxi hoá không hoàn toàn

    Buta-1,3-dien và isopren cũng làm mất màu dung dịch KMnO4.

III. Điều chế

1. Điều chế butađien: từ butan hoặc butilen.

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

2. Điều chế isopren:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

Sơ đồ tư duy: Ankadien

 

 

 • Bài 1 trang 135 SGK Hóa học 11

  Giải bài 1 trang 135 SGK Hóa học 11. Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankadien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8.

 • Bài 2 trang 135 SGK Hóa học 11

  Giải bài 2 trang 135 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học 9 ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

 • Bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11

  Giải bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11. Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankadien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

 • Bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11

  Giải bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11. Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.

 • Bài 5 trang 136 SGK Hóa học 11

  Giải bài 5 trang 136 SGK Hóa học 11. Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close