Hoạt động 7 trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy ước lượng rồi sắp xếp ba góc A, B, C ở hình 6 theo thứ tự tăng dần về độ lớn. Sau đó, cũng ước lượng để sắp xếp ba cạnh AB, AC và BC theo thứ tự tăng dần về độ dài. Từ đó, đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa độ dài ba cạnh với số đo ba góc trong cùng một tam giác rồi viết dưới dạng giả thiết, kết luận.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ước lượng rồi sắp xếp ba góc A, B, C ở hình 6 theo thứ tự tăng dần về độ lớn. Sau đó, cũng ước lượng để sắp xếp ba cạnh AB, AC và BC theo thứ tự tăng dần về độ dài. Từ đó, đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa độ dài ba cạnh với số đo ba góc trong cùng một tam giác rồi viết dưới dạng giả thiết, kết luận.

Kiểm nghiệm lại kết luận trên bằng các dùng thước thẳng và thước đo góc để đo độ dài ba cạnh và số đo ba góc của tam giác ABC trong hình 6.

Lời giải chi tiết

Ước lượng \(\widehat B < \widehat C < \widehat A\) và AC < AB < BC

Kiểm nghiệm AB = 3,4cm, AC = 2,3cm, BC = 4,2cm, \(\widehat A = 94^\circ ,\widehat B = 31^\circ ,\widehat C = 55^\circ\)

Do đó \(\widehat B < \widehat C < \widehat A\) và AC < AB < BC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close