Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Cho hai số hữu tỉ x và y, đặt

Quảng cáo

Đề bài

a) Cho hai số hữu tỉ x và y, đặt \(x = {a \over m}\) và \(y = {b \over m}\) với \(a,\,b,\,m \in Z;\,\,m > 0\)

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm dưới đây:

\(x + y = {a \over m} + {b \over m} = ........\)

\(x - y = {a \over m} - {b \over m} = ........\)

b) Cho hai số hữu tỉ x và y, đặt \(x = {a \over b}\) và \(y = {c \over d}\,\,\left( {y \ne 0} \right)\). Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm dưới đây:

\(x.y = {a \over b}.{c \over d} = ........\)

\(x:y = {a \over b}:{c \over d} = ........ = .........\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)x + y = {a \over m} + {b \over m} = {{a + b} \over m}  \cr  & x - y = {a \over m} - {b \over m} = {{a - b} \over m} \cr} \)

\(\eqalign{  & b)x.y = {a \over b}.{c \over d} = {{a.c} \over {b.d}}  \cr  & x:y = {a \over b}:{c \over d} = {a \over b}.{d \over c} = {{ad} \over {bc}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close