Hoạt động 6 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép nhân và nhận xét các kết quả tìm được :

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép nhân và nhận xét các kết quả tìm được :

a) \(\left( { - 7} \right).{1 \over { - 7}}\)

b) \({{ - 5} \over 9}.{9 \over { - 5}}\)

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)( - 7).{1 \over { - 7}} = {{ - 7} \over { - 7}} = 1  \cr  & b){{ - 5} \over 9}.{9 \over { - 5}} = {{( - 5).9} \over {9.( - 5)}} = 1 \cr} \)

Các kết quả tìm được đều bằng 1.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close