Hoạt động 3 trang 38 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống các dấu

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào ô trống các dấu \( < \,\,,\,\, > \,\,,\,\, \le \,\,,\,\, \ge \) cho thích hợp:

\(\eqalign{  & a)\,\, - 1 < 2  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\left( { - 1} \right).2\,\,....\,2.2  \cr  & b)\,\,3 >  - 1  \cr  & \,\,\,\,\,\,3.4\,\,....\,\left( { - 1} \right).4 \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\, - 1 < 2  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\left( { - 1} \right).2\,\, < 2.2  \cr  & b)\,\,3 >  - 1  \cr  & \,\,\,\,\,\,3.4\,\, > \,\left( { - 1} \right).4 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close