Phonetics - trang 40 - Unit 11 - SBT tiếng Anh 9 mới

Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner. Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè.

Quảng cáo

Task 1. Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner.

Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè. 

Example:

A: More women will be participating in politics. 

B: Yes, it may be true, (agree)

C; Well, maybe, (disagree)

 Đáp án:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài