Phần câu hỏi bài 11 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 11 trang 36 VBT toán 6 tập 1. Điền các từ thích hợp (chữ số lẻ, chữ số chẵn) vào ô trống (…): (A) Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 2...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 25.

Điền các từ thích hợp (chữ số lẻ, chữ số chẵn) vào ô trống (…):

(A) Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho \(2\).

(B) Các số có chữ số tận cùng là … thì không chia hết cho \(2\).

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Lời giải chi tiết:

(A) Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\).

(B) Các số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì không chia hết cho \(2\).

Câu 26.

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau.

(A) Số có chữ số tận cùng là \(4\) thì chia hết cho \(2\).

(B) Số chia hết cho \(2\) thì có chữ số tận cùng là \(4\).

(C) Số chia hết cho \(5\) thì có chữ số tận cùng là \(5\).

(D) Số có chữ số tận cùng là \(5\) thì chia hết cho \(5\).

Phương pháp giải:

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2\).

Các số có chữ số tận cùng là chữ số \(0\) hoặc \(5\) thì đều chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5\).

Lời giải chi tiết:

 

A – Đ; B – S; C – S; D – Đ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài