Bài 49 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 36 VBT toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ? 652; 850; 1546; 785; 6321.

Quảng cáo

Đề bài

Trong các số sau, số nào chia hết cho \(2\), số nào chia hết cho \(5 \)?

\(652\);      \(850\);     \( 1546\);     \( 785\);      \(  6321.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số \(0;2;4;6;8\) thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2.\)

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\) 

Lời giải chi tiết

- Vì các số có chữ số tận cùng là chữ số \(0;2;4;6;8\) thì chia hết cho \(2\) nên các số chia hết cho \(2\) là  \(652 ; 850; 1546\)

- Vì các số có chữ số tận cùng là chữ số \(0;5\) thì chia hết cho \(5\) nên các số chia hết cho \(5\) là \(850 ;785 .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài