Bài 50 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 36 VBT toán 6 tập 1. Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các số \(2141; 1345; 4620; 234.\) Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\)?

b) Số nào chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2 \)?

c) Số nào chia hết cho cả \(2\) và \(5 \)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2.\)

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\) 

Lời giải chi tiết

Trong các số \(2141; 1345; 4620; 234:\)

a) Các số chia hết cho \(2\) là \(4620; 234\), trong đó số \(4620\) chia hết cho \(5\). Vậy số chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\) là số \(234\).

b) Các số chia hết cho \(5\) là \(1345; 4620\), trong đó số \(4620\) chia hết cho \(2\). Vậy số chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2\) là \(1345\).

c) Số chia hết cho cả \(2\) và \(5\) là số có tận cùng bằng \(0\), đó là số \(4620\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài