Bài 53 trang 37 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 37 VBT toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để được *85 thỏa mãn điều kiện ...

Quảng cáo

Đề bài

 Điền chữ số vào dấu *  để được \(\overline{*85}\) thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho \(2\);

b) Chia hết cho \(5.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2\).

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\)

Lời giải chi tiết

a) Số \(\overline{*85}\) tận cùng bằng \(5\) nên không chia hết cho \(2\). Vậy không tìm được chữ số nào điền vào dấu \(*\) để \(\overline{*85} \; \vdots \,2.\)

b) Số \(\overline{*85}\) tận cùng bằng \(5\) nên chia hết cho \(5\). Vậy có thể điền vào dấu \(*\) các chữ số \(1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\) để \(\overline{*85}\; \vdots \, 5.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài