Giải bài 7.2 trang 18 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải các phương trình sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Giải các phương trình sau:

a) \(4x - 2 = x + 5\);

b) \( - 2x - 5 = 5x - 7\);

c) \(2\left( {2x - 1} \right) = 5\left( {x - 1} \right)\);

d) \(5\left( {1 - 3x} \right) =  - 2\left( {4x + 5} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng kiến thức phương trình đưa về dạng \(ax + b = 0\left( {a \ne 0} \right)\) để giải phương trình: Bằng cách chuyển vế và nhân cả hai vế của phương trình với một số khác 0, ta có thể đưa một số phương trình ẩn x về dạng phương trình \(ax + b = 0\left( {a \ne 0} \right)\) và do đó có thể giải được chúng.

+ Sử dụng kiến thức giải phương trình bậc nhất một ẩn để giải phương trình: Phương trình \(ax + b = 0\left( {a \ne 0} \right)\) được giải như sau: \(ax + b = 0\)

\(ax =  - b\)

\(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Vậy phương trình \(ax + b = 0\left( {a \ne 0} \right)\) luôn có nghiệm duy nhất \(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Lời giải chi tiết

a) \(4x - 2 = x + 5\)

\(4x - x = 2 + 5\)

\(3x = 7\)

\(x = \frac{7}{3}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x = \frac{7}{3}\)

b) \( - 2x - 5 = 5x - 7\)

\(5x + 2x = 7 - 5\)

\(7x = 2\)

\(x = \frac{2}{7}\)

Vậy nghiệm của phương trình là \(x = \frac{2}{7}\)

c) \(2\left( {2x - 1} \right) = 5\left( {x - 1} \right)\)

\(4x - 2 = 5x - 5\)

\(5x - 4x = 5 - 2\)

\(x = 3\)

Vậy nghiệm của phương trình là \(x = 3\)

d) \(5\left( {1 - 3x} \right) =  - 2\left( {4x + 5} \right)\)

\(5 - 15x =  - 8x - 10\)

\(15x - 8x = 5 + 10\)

\(7x = 15\)

\(x = \frac{{15}}{7}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x = \frac{{15}}{7}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close