Giải bài 7.5 trang 18 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tùy theo các giá trị của m, hãy giải phương trình ẩn x sau: \(\left( {{m^2} - 1} \right)x + 1 - m = 0\)

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tùy theo các giá trị của m, hãy giải phương trình ẩn x sau: \(\left( {{m^2} - 1} \right)x + 1 - m = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng kiến thức giải phương trình để giải:

- Với \(a = 0,b = 0\) thì phương trình \(ax + b = 0\) có vô số nghiệm.

- Với \(a = 0,b \ne 0\) thì phương trình \(ax + b = 0\) vô nghiệm.

- Với \(a \ne 0\) thì phương trình \(ax + b = 0\) được giải như sau:

\(ax + b = 0\)

\(ax =  - b\)

\(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Vậy phương trình \(ax + b = 0\left( {a \ne 0} \right)\) luôn có nghiệm duy nhất \(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Lời giải chi tiết

Với \(m = 1\) ta có phương trình \(0.x + 0 = 0\) nên phương trình có nghiệm đúng với mọi x (tức là tập nghiệm là tập số thực \(\mathbb{R}\))

Với \(m =  - 1\) thì ta có phương trình \(0.x + 2 = 0\), phương trình này vô nghiệm

Với \(m \ne  \pm 1\) ta có phương trình \(\left( {{m^2} - 1} \right)x + 1 - m = 0\)

\(\left( {{m^2} - 1} \right)x = m - 1\)

\(x = \frac{{m - 1}}{{{m^2} - 1}} = \frac{{m - 1}}{{\left( {m - 1} \right)\left( {m + 1} \right)}} = \frac{1}{{m + 1}}\)

Khi \(m \ne  \pm 1\) thì phương trình \(\left( {{m^2} - 1} \right)x + 1 - m = 0\) luôn có nghiệm duy nhất \(x = \frac{1}{{m + 1}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close