Giải bài 53 trang 89 SBT toán 10 - Cánh diều

Tìm k sao cho phương trình: x2 + y2 – 6x + 2ky + 2k + 12 = 0 là phương trình đường tròn.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm k sao cho phương trình: x2 + y2 – 6x + 2ky + 2k + 12 = 0 là phương trình đường tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình ax2 + by2 - 2ax - 2by + c = 0 là PT đường tròn khi và chỉ khi giá trị a2 + b2c > 0

Lời giải chi tiết

PT x2 + y2 – 6x + 2ky + 2k + 12 = 0 (1) có các giá trị a = 3, b = -k, c = 2k + 12

(1) là PT đường tròn khi và chỉ khi 32 + k2 – 2k – 12 > 0 \( \Leftrightarrow {k^2} - 2k - 3 > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}k > 3\\k <  - 1\end{array} \right.\)

Vậy với \(k > 3\) hoặc \(k <  - 1\) thì PT (1) là phương trình đường tròn

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close