Bài 4 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 29 tập bản đồ Sử 12. Hãy đánh dấu X vào ô trống, ý em cho là đúng trong những phương án dưới đây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cộng sản đoàn được thành lập vào thời gian nào?

☐ Tháng 2 - 1925               

☐ Tháng 5 – 1925

☐ Tháng 6 – 1925             

☐ Tháng 7 – 1925

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết:

☒ Tháng 2 - 1925

Câu 2

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là      

☐ Ban Chấp hành Trung ương           

☐ Tổng thư kí

☐ Tổng Bí thư                                     

☐ Tổng bộ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết:

☒ Tổng bộ

Câu 3

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

☐ Báo Tuổi Trẻ                                 

☐ Báo Thanh niên

☐ Báo Nhân dân                               

☐ Báo Cứu quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết:

☒ Báo Thanh niên

Câu 4

Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu có tên là

☐ Con Rồng tre               

☐ Bản án chế độ thực dân Pháp

☐ Đường Kách mệnh       

☐ Người cùng khổ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết:

☒ Đường Kách mệnh

Câu 5

Nội dung nào dưới đây, không phải là ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

☐ Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam

☐ Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Chứng tỏ giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

☐ Đây là sự chuẩn bị tất yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam

☐ Đây là sự chuẩn bị về lực lượng cho cách mạng Việt Nam

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Đảng Cộng sản Việt nam ra đời

Lời giải chi tiết:

☒ Đây là sự chuẩn bị về lực lượng cho cách mạng Việt Nam

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

close