Bài 3 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a) Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…) 

b) Cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Đảng Cộng sản Việt nam ra đời

Lời giải chi tiết

a)

Nguyễn Ái Quốc (đầu những năm 30)

b)

Những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trực tiếp triệu tập, chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua cương lĩnh chính trị đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam về sau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

close