Giải bài 4 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số huy chương vàng và bạc trong các giải thể thao quốc tế mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại các giải đấu ở Châu Á trong các năm từ năm 2010 đến 2019 được thống kê ở bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Số huy chương vàng và bạc trong các giải thể thao quốc tế mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại các giải đấu ở Châu Á trong các năm từ năm 2010 đến 2019 được thống kê ở bảng sau:

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Huy chương vàng

39

43

115

52

56

62

130

82

74

120

Huy chương bạc

61

63

121

47

58

73

134

87

74

105

( Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Tìm số trung bình và trung vị huy chương vàng và huy chương bạc mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được trong 10 năm trên.

b) Hãy so sánh số huy chương vàng đoàn thể thao Việt Nam đạt được trong gia đoạn 2010- 2014 với giai đoạn 2015-1019.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số trung bình theo công thức \(\overline x  = \frac{{{x_1} + {x_2} + ... + {x_n}}}{n}\)

Sắp xếp và chỉ ra trung vị

Lời giải chi tiết

a) Trong 10 năm trung bình số huy chương đạt được là:

-  Huy chương vàng: \(\overline x  = \frac{{39 + 43 + 115 + 52 + 56 + 62 + 130 + 82 + 74 + 120}}{{10}} = 77,3\)

-  Huy chương bạc: \(\overline x  = \frac{{61 + 63 + 121 + 47 + 58 + 73 + 134 + 87 + 74 + 105}}{{10}} = 82,3\)

Sắp xếp lại theo thứ tự không giảm ta có bảng sau:

Huy chương vàng

39

43

52

56

62

74

82

115

120

130

Huy chương bạc

47

58

61

63

73

74

87

105

121

134

Vì \(n = 10\)là số chẵn nên ta có trung vị huy chương vàng là : \(\left( {62 + 74} \right):2 = 68\)

Trung vị của huy chương bạc là: \(\left( {73 + 74} \right):2 = 73,5\)

b) Giai đoạn 2010-2014, ta tính được:

- Trung bình và trung vị số huy chương vàng đạt được là 61 và 52

Giai đoạn 2015-2019, ta tính được:

- Trung bình và trung vị số huy chương vàng đạt được là 93,6 và 82

Vậy so sánh theo số trung bình và trung vị thì Việt Nam đều giành được nhiều huy chương vàng hơn trong giai đoạn 2015-2019 so với giai đoạn 2010-2014.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close