Bài 2.63 trang 132 SBT giải tích 12

Giải bài 2.63 trang 132 sách bài tập giải tích 12. Tìm x biết...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(\displaystyle x\), biết \(\displaystyle \lg 2x < 1\)

A. \(\displaystyle x > 5\)             B. \(\displaystyle 0 < x < 5\)

C. \(\displaystyle x > 10\)           D. \(\displaystyle 0 < x < 10\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp giải phương trình logarit cơ bản \(\displaystyle {\log _a}f\left( x \right) < m \Leftrightarrow f\left( x \right) < {a^m}\) với \(\displaystyle a > 1\).

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \(\displaystyle 2x > 0 \Leftrightarrow x > 0\).

Ta có: \(\displaystyle \lg 2x < 1\)\(\displaystyle  \Leftrightarrow 2x < 10 \Leftrightarrow x < 5\).

Vậy nghiệm của phương trình là \(\displaystyle 0 < x < 5\).

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải