Bài 2.50, 2.51, 2.52 trang 38, 39 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.50, 2.51, 2.52 trang 38, 39 SBT Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi bài từ bài 2.50 đến bài 2.52, hãy ghép mỗi thành phần của cột trái với một thành phần thích hợp ở cột phải để được khẳng định đúng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mỗi bài từ bài 2.50 đến bài 2.52, hãy ghép mỗi thành phần của cột trái với một thành phần thích hợp ở cột phải để được khẳng định đúng.

Bài 2.50

a. Điểm \((2 ; 2)\) là đỉnh của parabol

b. Điểm \(\left( { - {1 \over 2};{1 \over 2}} \right)\) là đỉnh của parabol

1. \(y = 2{x^2} + 2x + 1\)

2. \(y = {x^2} - x + 1\)

3. \(y =  - 0,25{x^2} + x + 1\)

Lời giải chi tiết:

(a) ⟷ (3) ; (b) ⟷ (1)

Bài 2.51

Xét parabol (P) : \(y = a{x^2} + bx + c\)

a. Chắc chắn (P) có đỉnh nằm ở phía dưới trục hoành

b. Chắc chắc (P) có đỉnh nằm ở phía trên trục hoành

1. nếu \(a < 0\) và \(c < 0\)

2. nếu \(a > 0\) và \(c < 0\)

3. nếu \(a < 0\) và \(c > 0\)

4. nếu \(a > 0\) và \(c > 0\)

Lời giải chi tiết:

(a) ⟷ (2) ; (b) ⟷ (3)

Bài 2.52

Xét parabol (P): \(y = a{x^2} + bx + c\) với \(a < 0\), \(\Delta  = {b^2} - 4ac\).

a. Chắc chắn (P) cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ dương

b. Chắc chắn (P) cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ âm

1. nếu \(∆ > 0, b < 0\) và \(c < 0\)

2. nếu \(∆ > 0, b > 0\) và \(c > 0\)

3. nếu \(∆ > 0, b < 0\) và \(c > 0\)

4. nếu \(∆ > 0, b > 0\) và \(c < 0\)

Lời giải chi tiết:

(a) ⟷ (4) ; (b) ⟷ (1)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài