Giải bài 1.7 trang 9 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Những biểu thức nào sau đây là đa thức: (3{x^2}y - frac{1}{{sqrt 2 }}x{y^2} + 0,7xy - 1); (xy + frac{x}{y}); (pi ); (frac{1}{{{x^2} + y}}); ( - 0,5 + x).

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Những biểu thức nào sau đây là đa thức:

\(3{x^2}y - \frac{1}{{\sqrt 2 }}x{y^2} + 0,7xy - 1\); \(xy + \frac{x}{y}\); \(\pi \); \(\frac{1}{{{x^2} + y}}\); \( - 0,5 + x\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đa thức là tổng của những đơn thức; mỗi đơn thức trong tổng được gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Lời giải chi tiết

Các biểu thức là đa thức là: \(3{x^2}y - \frac{1}{{\sqrt 2 }}x{y^2} + 0,7xy - 1\); \(\pi \); \(\frac{1}{{{x^2} + y}}\); \( - 0,5 + x\).

Biểu thức \(xy + \frac{x}{y}\) không là đa thức vì hạng tử \(\frac{x}{y}\) không phải là đơn thức.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close