Bài 1 trang 66 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 66 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Những năm đầu chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Nhật Bản có bước phát triển vì 

A. nhận được khoản bồi thường chiến phí của các nước bại chiến 

B. được hưởng nhiều quyền lợi mà không bị mất mát gì trong chiến tranh 

C. đã xoá bỏ hết tàn dư của chế độ phong kiến.

D. chính sách tăng cường bóc lột thuộc địa 

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải:

Những năm đầu chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Nhật Bản có bước phát triển vì được hưởng nhiều quyền lợi mà không bị mất mát gì trong chiến tranh.

Chọn: B

Câu 2

Lãnh đạo phong trào công nhân Nhật Bản trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh là 

A. các tổ chức công đoàn

B. Đảng Xã hội dân chủ

C. Đảng Cộng sản

D. Đảng Công nhân

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải:

Lãnh đạo phong trào công nhân Nhật Bản trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh là Đảng Cộng sản.

Chọn: C

Câu 3

Cuộc khủng hoảng cuối những năm 20 ở Nhật Bản bắt đầu từ ngành 

A. Tài chính

B. Năng lượng

C. Nông nghiệp

D. Ngoại thương 

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải:

Cuộc khủng hoảng cuối những năm 20 ở Nhật Bản bắt đầu từ ngành tài chính.

Chọn: A

Câu 4

Để đưa nước Nhật ra khỏi khủng hoảng kinh tế, giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nhân liệu và thị trường hàng hoá, giới cầm quyền Nhật Bản đã

A. tăng cường bóc lột nhân dân lao động ở trong nước

B. tiến hành cải cách nền kinh tế - xã hội 

C. tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước, gây chiến tranh xâm lược, bành chướng ra bên ngoài.

D. dựa vào sự viện trợ của Mĩ

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929-1939

Lời giải:

Để đưa nước Nhật ra khỏi khủng hoảng kinh tế, giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nhân liệu và thị trường hàng hoá, giới cầm quyền Nhật Bản đã tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước, gây chiến tranh xâm lược, bành chướng ra bên ngoài.

Chọn: C

Câu 5

Điểm khởi đầu trong kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới của Nhật Bản là 

A. Triều Tiên 

B. Trung Quốc

C. Đông Nam Á 

D. Châu Á

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929-1939

Lời giải:

Điểm khởi đầu trong kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới của Nhật Bản là Trung Quốc.

Chọn: B

Câu 6

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX có ảnh hưởng lớn đến tình hình nước Nhật vì 

A. Góp phần làm thất bại âm mưu gây chiến tranh xâm lược Trung Quốc của giới cầm quyền.

B. Góp phần làm thất bại âm mưu quân phiệt hoá bộ máy nhà nước.

C. Khiến cho cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản thêm trầm trọng.

D. Góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản.

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929 - 1939

Lời giải:

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX có ảnh hưởng lớn đến tình hình nước Nhật vì góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài