Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 7 tập 1. So sánh các số hữu tỉ: a) x = 2/-7; y=-3/11...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh các số hữu tỉ:

a) \(x = \dfrac{2}{-7}\)  và \(y = \dfrac{-3}{11}.\)

b) \(x = \dfrac{-213}{300}\)  và  \(y = \dfrac{18}{-25}.\)

c) \(x = -0,75\) và \(y = \dfrac{-3}{4}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu dương các số hữu tỉ đã cho sau đó áp dụng quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu dương.

Lời giải chi tiết

a) Ta có 

\(\eqalign{
& x = {2 \over { - 7}} = {{ - 2} \over 7} = {{ - 2.11} \over {7.11}} = {{ - 22} \over {77}} \cr 
& y = {{ - 3} \over {11}} = {{ - 3.7} \over {11.7}} = {{ - 21} \over {77}} \cr} \)

Vì \(-22 < -21\) và \(77> 0\) nên \(\dfrac{{ - 22}}{{77}} < \dfrac{{ - 21}}{{77}}\) hay  \(\dfrac{2}{{ - 7}} < \dfrac{{ - 3}}{{11}}\) tức là \(x <y.\)

b) Ta có

\(x = \dfrac{-213}{300}\)

\(y = \dfrac{{18}}{{ - 25}} = \dfrac{{ - 18}}{{25}} = \dfrac{{ - 18.12}}{{25.12}} = \dfrac{{ - 216}}{{300}}\)

Vì \(  -213>-216\) và \(300 > 0\) nên \(\dfrac{{ - 213}}{{300}} > \dfrac{{ - 216}}{{300}}\) hay \(\dfrac{{ - 213}}{{300}} > \dfrac{{18}}{{ - 25}}\) tức là \(x > y.\)

c) Ta có \(x = -0,75 = \dfrac{-75}{100} = \dfrac{-3}{4}\) nên \( -0,75 = \dfrac{-3}{4}\) tức là \(x=y\)

Cách khác: \(y = \dfrac{{ - 3}}{4} =  - 0,75\) nên \( - 0,75 = \dfrac{{ - 3}}{4}\) tức là \(x=y.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài