Bài 1 trang 49 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 49 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

1. Trước cách mạng 1905 - 1907, Nga là nuớc

A. Quân chủ chuyên chế.

B. Quân chủ lập hiến

C. Thuộc địa nửa phong kiến.

D. Cộng hoà.

2. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Nga thuộc phe

A. Trung lập.                                      

B. Liên minh

C. Hiệp ước.                                      

D. Đổng minh.

3Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là

A. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

B. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa chậm phát triển.

D. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

4. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. Vẫn là một đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.

B. Bị đẩy vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp.

D. Thất bại trong cuộc chiến tranh với Nhật Bản

5. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát 

B. Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông

C. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát-xcơ-va.

D. Cuộc nổi dậy của nông dân ở các vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.

6. Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là

A. Nền chuyên chính của giai cấp vô sản.

B. Chính quyền của giai cấp tư sản.

C. Nền quân chủ của quý tộc phong kiến.

D. Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết song song tồn tại.

7Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã

A. Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc (1914 - 1918).

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

C. Giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đế dân tộc ở Nga.

8. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở thủ đô.

B. Đêm 25-10, quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.

C. Ngày 27-10, Chính quyền xô viết đuợc thành lập ở Mát-xco-va.

D. Đêm 25-10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.

9. Nhiệm vụ đầu tiên của cách mạng Nga sau khi lật đổ chính phủ của giai cấp vô sản

A. Thiết lập chính quyền Xô Viết

B. Khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh

C. Thông qua sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất

D. Thành lập Hồng quân để bảo vệ thành quả cách mạng

10. Chính sách cộng sản thời chiến có ý nghĩa:

A. Huy động được tối đa nhân tài, vật lực đất nước

B. Kích thích sự phát triển của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa

C. Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

D. Thể hiện sự công bằng và đem lại quyền lợi của mọi công dân

11. Tính chất của cách mạng tháng Mười Nga là

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ

B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. Cuộc cách mạng vô sản đồng thời là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

D. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

12. Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

B. Đã làm thay đổi cục diện thế giới.

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.

D. Tạo tiền đề cho Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới.

13. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ

B. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới

D. Đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế

14. Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Nguyễn Ái Quốc       

B. Trần Phú

C. Lê Hồng Phong       

D. Nguyễn Thị Minh Khai

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

Lời giải: Sau Cách mạng 1905-1907, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.

Chọn A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

Lời giải: Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Nga thuộc phe Hiệp ước. 

Chọn C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

Lời giải: Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa chậm phát triển.

Chọn C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

Lời giải: không phản ánh đúng nét nổi bật của tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 làThất bại trong cuộc chiến tranh với Nhật Bản

Chọn D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Từ cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

Lời giải: Tháng 2-1917, cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ, mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua). Phong trào nhanh chóng lan rộng toàn thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

Chọn A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục mục 2. Từ cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

Lời giải: Nước Nga diễn ra tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

Chọn D

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Từ cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

Lời giải: Tin thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Thủ đô đã lan nhanh khắp trong nước. Chỉ trong vòng 8 ngày, trên phạm vi cả nước, quần chúng nhân dân đã vùng dậy lật đổ chế độ cũ, bầu ra các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Giai cấp tư sản thành lập Chính phủ lâm thời.

Chọn B

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Từ cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

Lời giải: Đêm 24-10 (6-11), cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Các đội Cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô.

Chọn A

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

Lời giải: Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động.

Chọn A

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết

Lời giải: 

Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến.

- Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân (từ 16 đến 50 tuổi)… nhằm phát động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài.

Chọn: A

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 2. Từ cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

Lời giải: Tính chất của cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đồng thời là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Chọn C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

Lời giải: không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga là: Tạo tiền đề cho Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới.

Chọn B

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

Lời giải: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Chọn C

Câu 14

Phương pháp: Dựa vào sự hiể biết của bản thân, sách báo lịch sử, Internet

Lời giải: Nguyễn Ái Quốc là  Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga

Chọn A

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 52 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

 • Bài 3 trang 52 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 52 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga

 • Bài 4 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917

 • Bài 5 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào?

 • Bài 6 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh Cách mạng Pháp với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Quảng cáo
close