Bài 1 trang 47 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 47 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Cuộc cách mạng tư sản diễn ra đầu tiên ở 

A. Hà Lan              B. Anh 

C. Pháp                 D. Mĩ 

Câu 2:

Đề bài:

Cuộc cách mạng tư sản được coi là triệt để nhất 

A. Cách mạng tư sản Anh 

B. Cách mạng tư sản Pháp

C. Công cuộc thống nhất Đức

D. Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản 

Câu 3:

Đề bài:

Dấu hiệu cơ bản chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là 

A. sự xuất hiện của các công ti độc quyền 

B. giai cấp phong kiến bị thủ tiêu hoàn toàn

C. đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa 

D. tăng cường bóc lột và đàn áp phong trào công nhân. 

Câu 4:

Đề bài:

Biện pháp mà giai cấp tư sản thường sử dụng để phát triển hơn nữa nền kinh tế TBCN và cũng là một dấu hiệu chứng tỏ CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa: 

A. tăng cường bóc lột người dân lao động trong nước.

B. tiến hành cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

C. cải tiến quy trình quản lí sản xuất

D. đẩy mạnh xâm lược, bóc lột thuộc địa.

Câu 5:

Đề bài:

Mâu thuẫn nảy sinh trong thời đại đế quốc chủ nghĩa là 

A. Mẫu thuẫn giữa vô sản và tư sản 

B. Mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc 

C. Mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa, phụ thuộc và các các nước tư bản 

D. Tất cả những mâu thuẫn trên. 

Câu 6:

Đề bài:

Trước cuộc chạy đua xâm lược thuộc địa của tư bản phương Tây, nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi ách nô dịch và trở thành nước tư bản phát triển là

A. Ấn Độ            B. Trung Quốc 

C. Nhật Bản       D. Triều Tiên 

Câu 7:

Đề bài:

Ba nước ở khu vực Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của Pháp thời cận đại là 

A. Mi-an-ma, Lào, Xiêm (Thái Lan)

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam

C. Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po.

D. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

Câu 8:

Đề bài:

Linh hồn của phong trào công nhân quốc tế thời cận đại là 

A. Mác

B. Ăng-ghen

C. Lê-nin

D. Cả ba nhân vật trên. 

Câu 9:

Đề bài:

Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần đầu tiên nổ ra trên thế giới là 

A. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

B. Cách mạng Nga 1905 - 1907

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc

D. Cánh mạng ngày 18-3-1871 ở Pháp

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu

Lời giải:

Cuộc cách mạng tư sản diễn ra đầu tiên ở Hà Lan.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 3. Sự phát triển của cách mạng

Lời giải:

Cuộc cách mạng tư sản được coi là triệt để nhất cách mạng tư sản Pháp.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc

Lời giải:

Dấu hiệu cơ bản chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là sự xuất hiện của các công ty độc quyền.

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc

Lời giải:

Biện pháp mà giai cấp tư sản thường sử dụng để phát triển hơn nữa nền kinh tế TBCN và cũng là một dấu hiệu chứng tỏ CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Dựa vào kiến thức đã học

Lời giải:

Mâu thuẫn nảy sinh trong thời đại đế quốc chủ nghĩa là mẫu thuẫn giữa vô sản và tư sản, mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc, mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa, phụ thuộc và các các nước tư bản

Chọn: D

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc Duy tân Minh Trị

Lời giải:

Trước cuộc chạy đua xâm lược thuộc địa của tư bản phương Tây, nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi ách nô dịch và trở thành nước tư bản phát triển là Nhật Bản.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Ba nước ở khu vực Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của Pháp thời cận đại là Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

Chọn: D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Lời giải:

Linh hồn của phong trào công nhân quốc tế thời cận đại là Mác, Ăng-ghen, Lê-nin.

Chọn: D

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907

Lời giải:

Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần đầu tiên nổ ra trên thế giới là cách mạng Nga 1905 - 1907.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 49 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 49 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền tên nước vào cột để trống bên phải cho phù hợp với nội dung

 • Bài 3 trang 50 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 50 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thành bảng thống kê sau về các sự kiện quan trọng của

 • Bài 4 trang 51 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 51 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc cách mạng tư sản

 • Bài 5 trang 51 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 51 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close